Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191) tot vaststelling van een regeling tot uitvoering van hoofdstuk 5 afdrachtvermindering onderwijs van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 14a, derde lid, en artikel 15 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap;
b. wet: de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen ;
c. MBO-opleiding: een opleiding op het niveau van een beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
d. HBO-opleiding: een niet-voltijdse initiële opleiding op het niveau van hoger beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
e. wetenschapsgebieden: de wetenschapsgebieden die worden onderscheiden in het hoger onderwijs en onderzoek, te weten: landbouw, natuur, techniek, gezondheid, economie, recht, gedrag & maatschappij, taal & cultuur en divers.
f. KNAW: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;
g. NWO: de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek;
h. universiteit: een bekostigde universiteit als bedoeld in de onderdelen a en b, van de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;
i. verklaring: een verklaring als bedoeld in artikel 14a, eerste lid, van de wet, inzake de vergelijkbaarheid van het niveau en kwaliteit van een opleiding, die een werknemer volgt in een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, tot een MBO- of HBO-opleiding.
1.
De minister verstrekt een verklaring op aanvraag van de inhoudingsplichtige.
2.
Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
3.
Een aanvraag inzake de vergelijking van een buitenlandse opleiding met een MBO-opleiding respectievelijk een HBO-opleiding geeft in ieder geval inzicht in de vooropleiding die toegang geeft tot de opleiding.
4.
Een aanvraag inzake de vergelijking van een buitenlandse opleiding met een MBO-opleiding geeft daarnaast in ieder geval inzicht in:
a. het vakkenpakket waaruit de opleiding bestaat;
b. de hoeveelheid lesuren waaruit de opleiding is opgebouwd; en
c. het aandeel van de beroepspraktijkvorming, als onderdeel van de opleiding.
Artikel 3. Gelijkwaardigheid buitenlandse opleidingen
De minister beoordeelt een buitenlandse opleiding als gelijkwaardig aan een Nederlandse opleiding op het niveau van een MBO-, respectievelijk HBO-opleiding, indien de buitenlandse opleiding in dat land is erkend en het niveau vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding.
Artikel 4. Vermelding ingangsdatum afdrachtvermindering
De minister vermeldt in de verklaring de datum, bedoeld in artikel 14a, vijfde lid, van de wet.
Artikel 5. Aanwijzing instanties belast met het verschaffen van inlichtingen
De colleges van bestuur van de universiteiten, het algemeen bestuur van NWO en het algemeen bestuur van de KNAW zijn belast met het verschaffen van inlichtingen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de werking van hoofdstuk 5 van de wet.
1.
Het college van bestuur van een universiteit verstrekt voor 1 juli van elk kalenderjaar met betrekking tot de werknemer die op 31 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar is aangesteld als assistent in opleiding of promovendus bij een universiteit als bedoeld in artikel 14, eerste lid onderdeel b, van de wet, onderscheidenlijk een privaatrechtelijke rechtspersoon of de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), bedoeld in artikel 14 eerste lid onderdeel c, van de wet, de navolgende inlichtingen:
a. de naam van de universiteit;
b. binnen welke van de wetenschapsgebieden betrokkene onderzoek verricht;
c. het geslacht van betrokkene;
d. het soort bedrijf ten behoeve waarvan betrokkene onderzoek verricht.
2.
Het algemeen bestuur van NWO en het algemeen bestuur van de KNAW verstrekken elk voor 1 juli van elk kalenderjaar met betrekking tot de werknemer die op 31 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar als onderzoeker in opleiding in dienst is bij NWO onderscheidenlijk bij de KNAW, of als onderzoeker in opleiding in dienst is van een onder deze organisaties ressorterende onderzoekinstelling, als bedoeld in artikel 14 eerste lid onderdeel b, van de wet, aan de minister de navolgende inlichtingen:
a. de naam van de universiteit bij welke betrokkene voornemens is te promoveren;
b. binnen welke van de wetenschapsgebieden betrokkene onderzoek verricht;
c. het geslacht van betrokkene;
d. het soort bedrijf ten behoeve waarvan betrokkene onderzoek verricht.
Artikel 7. Intrekking regeling
De Regeling monitoring fiscale faciliteit wetenschappelijk onderzoek wordt ingetrokken.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 9. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Procedure afgifte verklaringen
+ Hoofdstuk 3. Inlichtingen inzake de werking van hoofdstuk 5 van de wet
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht