Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitvoeringsregeling BMKB 1997

Uitgebreide informatie
Uitvoeringsregeling BMKB 1997
De Minister van Economische Zaken,
handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op de artikelen 1, 3, 6 en 8 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997;
Besluit:
1.
Van toepassing van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 is uitgesloten, de ondernemer die:
a. een onderneming in stand houdt waarvan de laatste jaaromzet voor 50 procent of meer is verkregen, of, indien de onderneming nog geen heel jaar is gedreven, waarvan de omzet naar verwachting voor 50 procent of meer zal worden verkregen, uit:
1º. de beoefening van de land- of de tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- of visvoer,
2º. de uitoefening van het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf, of het financieren van een of meer andere ondernemingen of
3º. het verwerven, vervreemden, beheren of exploiteren van onroerende zaken of het ontwikkelen van onroerende zaak-projecten;
b. een beroep uitoefent waarvoor een tarief is vastgesteld ingevolge de Wet marktordening gezondheidszorg , dan wel het beroep van dierenarts, notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder.
2.
Voor de toepassing van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 komen slechts ondernemers in aanmerking, die een middelgrote of kleine onderneming in stand houden in de zin van verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikel 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (PbEU L 314).
1.
Borgstellingen als bedoeld in artikel 2 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 kunnen betrekking hebben op:
a. bedrijfsborgstellingskredieten;
b. bodemsaneringsborgstellingskredieten.
2.
Het model van de borgstellingsovereenkomst met betrekking tot een borgstelling, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, waarvoor de aanvraag is ingediend met gebruikmaking van artikel 2, eerste lid, van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 1 .
3.
Het model van de borgstellingsovereenkomst met betrekking tot een borgstelling, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, waarvoor de aanvraag is ingediend met gebruikmaking van artikel 2, tweede lid, van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 2 .
4.
Het model van de borgstellingsovereenkomst met betrekking tot een borgstelling, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, waarvoor de aanvraag is ingediend met gebruikmaking van artikel 2, eerste lid, van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 3 .
5.
Het model van de borgstellingsovereenkomst met betrekking tot een borgstelling, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, waarvoor de aanvraag is ingediend met gebruikmaking van artikel 2, tweede lid, van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 4 .
Artikel 3
Het tarief van de garantieprovisie, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b, van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, wordt voor een bedrijfsborgstellingskrediet vastgesteld op:
1
2
a. 2 procent voor een kredietovereenkomst met een looptijd van niet langer dan 2 jaar;
b. 2,4 procent voor een kredietovereenkomst met een looptijd van meer dan 2 jaar, maar niet langer dan 4 jaar;
c. 2,8 procent voor een kredietovereenkomst met een looptijd van meer dan 4 jaar, maar niet langer dan 6 jaar;
d. 3,2 procent voor een kredietovereenkomst met een looptijd van meer dan 6 jaar, maar niet langer dan 9 jaar, en
e. 3,6 procent voor een kredietovereenkomst met een looptijd van meer dan 9 jaar, maar niet langer dan 12 jaar.
Het tarief van de garantieprovisie, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b, van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, wordt voor een bodemsaneringsborgstellingskrediet vastgesteld op 3 procent.
1.
Het formulier, bedoeld in artikel 6 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 5.
2.
Het formulier, bedoeld in artikel 8 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 6.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BMKB 1997.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 in werking treedt.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 5 en 6, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 11 december 1997
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken