Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2005.

Uitvoeringsregeling BSE-2003 duurzame energie

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 april 2003, nr. WJZ 3006220, tot uitvoering van het Besluit subsidies energieprogramma's, inhoudende vaststelling van het programma duurzame energie (Uitvoeringsregeling BSE-2003 duurzame energie)
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 5, en 6, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder minister: de Minister van Economische Zaken.
1.
Als energieprogramma als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's, wordt vastgesteld het programma opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.
2.
Voor het in de bijlage opgenomen programma worden subsidieplafonds vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de bijlage, onderdeel F.
3.
De in het tweede lid bedoelde bedragen zijn beschikbaar voor aanvragen die zijn ontvangen in de in de bijlage, onderdeel G, opgenomen perioden.
4.
De bedragen in de bijlage, onderdeel F, onder a en b, worden verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 9, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's. De bedragen in de bijlage, onderdeel F, onder c, worden verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 9, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's.
1.
De aanvraag om subsidie, die wordt ingediend in de periode als bedoeld in onderdeel G, onder 2b, van de Bijlage bij deze regeling , kan elektronisch worden ingediend met gebruikmaking van de elektronische weg die daartoe is geopend en voor zover dat geschiedt met toepassing van de pincode en het certificaat die aan de aanvrager zijn toegekend.
2.
De aanvraag gaat vergezeld van de documenten die zijn vermeld in het aanvraagformulier BSE.
3.
Als tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen, geldt het tijdstip waarop de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van de minister heeft bereikt.
4.
De minister bevestigt de ontvangst van de aanvraag.
5.
De minister kan weigeren de aanvraag te aanvaarden indien de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid daarvan onvoldoende zijn gewaarborgd, gelet op de aard en inhoud van de aanvraag. De minister deelt een weigering zo spoedig mogelijk aan de afzender mee.
6.
De ontvangstbevestiging, bedoeld in het vierde lid, en de weigering, bedoeld in het vijfde lid, worden elektronisch verzonden. Als tijdstip waarop het bericht is verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt waarover de minister geen controle heeft.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSE-2003 duurzame energie .
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht