Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 februari 2008, nr. KvI 2008018183, houdende regels ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95) (Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op de artikelen 3, vierde lid, en 5 van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en artikel 3 in samenhang met artikel 1, derde lid, van het Besluit identificatie en registratie van dieren;
Besluit:
1.
Voor inrichtingen waar activiteiten als bedoeld in bijlage I bij de EG-verordening PRTR worden verricht, met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in het tweede lid, wordt als model voor het opstellen van het PRTR-verslag vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage I .
2.
Voor inrichtingen waar activiteiten als bedoeld in bijlage I, nummer 7, bij de EG-verordening PRTR worden verricht, wordt als model voor het opstellen van het PRTR-verslag vastgesteld het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II .
Artikel 1a
Als gegevens als bedoeld in artikel 12.20a, eerste lid, van de wet worden aangewezen de gegevens, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage III . De in artikel 12.20a, eerste lid, van de wet bedoelde rapportageplicht treedt in bij overschrijding van de in genoemde bijlage vastgestelde drempelwaarden.
Artikel 1b
Indien de drempelwaarde voor de overbrenging van ongevaarlijk afval of de drempelwaarde voor de overbrenging van gevaarlijk afval, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, van de EG-verordening PRTR wordt overschreden, geldt de in dat onderdeel opgenomen rapportageplicht zowel voor de overbrenging van ongevaarlijk afal als voor de overbrenging van gevaarlijk afval.
Artikel 1c
Voor het bepalen van de emissie van fijn stof wordt gebruikt gemaakt van de methodiek die is neergelegd in de Nederlandse Technische Afspraak ‘Bepaling en registratie van industriële fijnstofemissies’ (NTA 8029) of een methode die tot een vergelijkbare kwaliteit van emissiegegevens leidt.
Artikel 1d
De artikelen 1a tot en met 1c zijn niet van toepassing op inrichtingen waar activiteiten als bedoeld in bijlage I, nummer 7, bij de EG-verordening PRTR worden verricht.
Artikel 2
De aanduiding van de naam van een groep verontreinigende stoffen, bedoeld in artikel 3, eerste tot en met derde lid, van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol, geschiedt overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage IV .
Artikel 3
[Wijzigt de Regeling identificatie en registratie van dieren.]
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 maart 2008.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 februari 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 1b
Artikel 1c
Artikel 1d
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht