Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 september 2004, nr. WJZ 4058077, tot vaststelling van regels inzake subsidies lange termijn energieonderzoek (Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 2, tweede lid, 3, eerste tot en met derde lid, 4, derde lid, 6, 7, eerste lid, 11, derde en vierde lid, 19, vijfde lid, 20, tweede lid en 22, tweede lid, van het Besluit EOS: lange termijn;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Economische Zaken;
b. het besluit: het Besluit EOS: lange termijn ;
c. kennisimport:
daadwerkelijke samenwerking tussen een in Nederland gevestigde ondernemer of kennisinstelling en een buiten Nederland gevestigde partij die gezamenlijk onderzoek verrichten waarbij door de in Nederland gevestigde partij aantoonbaar kennis wordt opgedaan, afkomstig van zijn in het buitenland gevestigde wederpartij;
aankoop van rechten op het gebruik van kennis van een buiten Nederland gevestigde partij, door een in Nederland gevestigde ondernemer of kennisinstelling;
inhuur van deskundigheid van buiten Nederland;
instructie door kennishouders die buiten Nederland zijn gevestigd;
d. kennisimportthema: kennisimportthema zoals aangewezen in de onderzoeksprogramma’s, opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2
Als activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het besluit, die niet tot een project worden gerekend, worden aangewezen:
a. activiteiten met betrekking tot een kennisimportthema waarbij geen sprake is van kennisimport, tenzij het activiteiten betreft die noodzakelijk zijn om de kennisimport te laten bijdragen aan de versterking van de Nederlandse kennispositie;
b. activiteiten met betrekking tot sociaal-economisch onderzoek voor zover de subsidie voor de kosten van deze activiteiten 45 procent of meer van de subsidie is.
Artikel 3
Als onderzoeksprogramma’s als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, worden aangewezen de in de bij deze regeling behorende bijlage 1 opgenomen programma’s voor:
a. biomassa;
b. nieuw gas/schoon fossiel;
c. energie-efficiëntie in de industriële en agrarische sector;
d. gebouwde omgeving;
e. opwekking en netten.
1.
Het in artikel 3, eerste lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt voor een project inzake fundamenteel onderzoek vastgesteld op € 1.200.000.
2.
De in artikel 3, tweede lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt voor een project inzake industrieel onderzoek vastgesteld op € 1.200.000.
3.
De in artikel 3, derde lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt voor een project inzake een combinatie van fundamenteel onderzoek en industrieel onderzoek vastgesteld op € 1.200.000.
Artikel 5
Het in de artikelen 4, derde lid, van het besluit bedoelde uurtarief wordt vastgesteld op € 25.
Artikel 6
De subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van het besluit is ten hoogste 50 procent van de subsidie.
1.
De tweede periode in 2005, bedoeld in artikel 6 van het besluit, na afloop waarvan de aanvragen worden behandeld, die in die periode zijn ontvangen, wordt vastgesteld op 1 juli 2005 tot en met 29 september 2005, 17.00 uur.
2.
Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 6 van het besluit, ontvangen in de in het eerste lid genoemde periode, wordt vastgesteld op € 9 000 000.
Artikel 8
Het formulier, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit voor een aanvraag om subsidie, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2 .
1.
Als criteria als bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit worden voor duurzame energiehuishouding vastgesteld:
a. de mate waarin wordt bijgedragen aan de doelstellingen van het desbetreffende onderzoeksprogramma;
b. de mate waarin het project een bijdrage levert aan een technologische doorbraak of innovatie ten opzichte van de huidige internationale stand van de techniek;
c. de mate waarin in het projectplan uitwerking is gegeven aan een strategische visie op het implementatietraject van de te verkrijgen onderzoeksresultaten en aan verwachtingen over toekomstige voortzetting van de ingezette onderzoekslijn;
d. de slaagkans van het project.
2.
Als criteria als bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit worden voor de versterking van de kennispositie van Nederland vastgesteld:
a. de mate waarin wordt bijgedragen aan de versterking van kennis, kunde of onderzoeksfaciliteiten in Nederland;
b. de doelmatigheid waarmee de door het project te verkrijgen kennis, kunde of onderzoeksfaciliteiten zal worden verspreid en benut op voet van non-discriminatie en tegen marktvoorwaarden.
Artikel 10
De wegingsfactor, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van het besluit wordt als volgt vastgesteld:
a. van duurzame energiehuishouding op 2;
b. van de versterking van de kennispositie van Nederland op 1.
Artikel 11
Het bedrag, bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van het besluit is € 15.000.
Artikel 12
Het formulier, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het besluit voor een aanvraag om een voorschot, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3 .
Artikel 13
Het formulier, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het besluit voor een aanvraag om subsidievaststelling, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4 .
Artikel 14
Deze regeling treedt in werking op met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 15
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, te weten de vestiging aan de Juliana van Stolberglaan 3, 2509 AC Den Haag (e-mailadres: info@senter.nl) en die aan de Catharijnesingel 59, 3503 RE Utrecht (e-mailadres: info@novem.nl).
Den Haag, 15 september 2004
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht