Regeling ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319) (Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 11c, eerste en tweede lid, 11d, tweede lid, en 11e, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
wet: Wet beheer rijkswaterstaatswerken ;
richtlijn: 2008/96/EG: richtlijn nr. 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319);
minister: Minister van Infrastructuur en Milieu.
1.
De verkeersveiligheidseffectbeoordeling genoemd in artikel 11c, eerste lid, onder a, van de wet , wordt gelijktijdig met het ontwerp-tracébesluit als bedoeld in de Tracéwet ter inzage gelegd.
2.
Indien de Tracéwet niet van toepassing is voor een infrastructuurproject als bedoeld in artikel 11a van de wet , waarvoor krachtens de wet een verkeersveiligheidseffectbeoordeling is voorgeschreven, wordt de verkeersveiligheidseffectbeoordeling gelijktijdig ter inzage gelegd met het betreffende ontwerpbesluit voor dat infrastructuurproject.
3.
De elementen waaraan wordt gestreefd aandacht te besteden bij de verkeersveiligheidseffectbeoordeling zijn de elementen, opgenomen in bijlage I bij richtlijn2008/96/EG.
4.
In de verkeersveiligheidseffectbeoordeling wordt een toelichting gegeven bij de verkeersveiligheidsoverwegingen die mede geleid hebben tot de keuze voor het voorgestelde alternatief. De beoordeling bevat voorts ook alle relevante informatie die nodig is voor een kosten-batenanalyse van de verschillende beoordeelde alternatieven.
1.
De verkeersveiligheidsaudits genoemd in artikel 11c, eerste lid, onder b, van de wet , worden uitgevoerd in de volgende vier fasen van de voorbereiding van een infrastructuurproject:
a. voorontwerpfase;
b. fase van het gedetailleerde ontwerp;
c. fase voor de ingebruikneming, en
d. fase van eerste gebruik.
2.
De elementen waaraan wordt gestreefd aandacht te besteden bij de verkeersveiligheidsaudits zijn de elementen, opgenomen in bijlage II bij richtlijn2008/96/EG.
Artikel 4
Een verslag van een verkeersveiligheidsaudit als bedoeld in artikel 11c, eerste lid, onder b, van de wet , bevat in elk geval:
a. een beoordeling van de verkeersveiligheidskritieke ontwerpelementen in de betreffende fase, zoals vermeld in bijlage II bij richtlijn 2008/96/EG;
b. toepasselijke aanbevelingen op het gebied van verkeersveiligheid naar aanleiding van de in onderdeel a bedoelde beoordeling;
c. indien bij de toepassing van onderdeel a onveilige kenmerken zijn vermeld, maar het ontwerp niet wordt verbeterd voor het einde van de geschikte fase, zoals vermeld in bijlage II bij richtlijn 2008/96/EG, een toelichting van de redenen daarvoor.
1.
Personen die de verkeersveiligheidsaudits genoemd in artikel 11c, eerste lid, onder b, van de wet uitvoeren beschikken ten minste over gedegen en voldoende actuele kennis van:
a. wegontwerp;
b. de richtlijnen voor ontwerp van wegen in beheer bij het Rijk;
c. verkeerstechniek, en
d. ongevalsanalyse.
2.
Personen die de verkeersveiligheidsaudits uitvoeren, beschikken uiterlijk 19 december 2012 over een vakbekwaamheidscertificaat, waarvoor de minister een opleidingsinstelling aanwijst en jaarlijks goedkeuring verleent aan een opleidingscurriculum, gericht op het verwerven van de in het eerste lid bedoelde kennis.
3.
Indien voor 19 december 2010 een document is afgegeven, vergelijkbaar met een in het tweede lid bedoeld vakbekwaamheidscertificaat, wordt dat document daarmee gelijkgesteld.
4.
De in het eerste en tweede lid bedoelde personen zijn gedurende de verkeersveiligheidsaudits niet betrokken bij het ontwerp of de exploitatie van het infrastructuurproject waarop een door hen uitgevoerde verkeersveiligheidsaudit betrekking heeft.
1.
De criteria waarvan wordt gestreefd die te beoordelen bij classificatie als bedoeld in artikel 11d, tweede lid, onder a, van de wet zijn de criteria, opgenomen in bijlage III bij richtlijn 2008/96/EG.
2.
Weggedeelten met een hogere prioriteit op grond van de classificatie van weggedeelten met een relatief hoog aantal verkeersongevallen en de classificatie van de verkeersveiligheid van het wegennet conform het eerste lid, worden geïnspecteerd door een team van deskundigen, waarvan ten minste een lid voldoet aan de in artikel 5, eerste lid, genoemde vakbekwaamheidseisen, aan de hand van de in onderdeel 3 van bijlage III bij richtlijn 2008/96/EG genoemde elementen.
3.
Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid worden zo veel mogelijk gericht op de in het tweede lid bedoelde weggedeelten. Die verbeteringsmaatregelen bestaan zoveel mogelijk uit de maatregelen genoemd in bijlage III, onderdeel 3, onder e, bij richtlijn 2008/96/EG, en bij de afweging wordt aandacht geschonken aan de maatregelen met de beste kosten-batenverhouding.
1.
De in artikel 11e van de wet bedoelde verkeersveiligheidsinspecties bestaan uit tweejaarlijkse inspecties van het in artikel 11b, eerste lid, van de wet bedoelde wegennet met uitzondering van de in het tweede lid, onder a, van dat artikel bedoelde tunnels.
2.
Bij de in het eerste lid bedoelde inspecties wordt tevens onderzoek gedaan naar mogelijke verkeersveiligheidseffecten van wegwerkzaamheden in relatie tot de verkeersstroom en naar de naleving van richtlijnen voor tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op wegwerkzaamheden.
Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur.
Artikel 9
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 2 december 2010 tot aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59) in werking treedt.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht