Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitvoeringsreglement inzake aanvragen voor een financiële bijdrage ontwikkeling commerciële film

Uitgebreide informatie
Uitvoeringsreglement inzake aanvragen voor een financiële bijdrage ontwikkeling commerciële film
Het bestuur van Stichting Nederlands Fonds voor de Film heeft besloten tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement Commerciële Film.
Ter uitvoering van artikel 2 lid 3 en artikel 6 lid 7 van het Bijdragen-Reglement van het Nederlands Fonds voor de Film geldt het volgende:
1.1. In dit uitvoeringsreglement wordt onder een Commerciële film verstaan een fictiefilm:
met een vertoningsduur van tenminste 60 minuten, bestemd voor vertoning voor een groot publiek in een bioscoop- of filmtheater en;
met een zodanige commerciële potentie, dat bij de exploitatie daarvan in binnen- en buitenland redelijkerwijs een behoorlijk financieel rendement voor de risicodragende financiers en investeerders in het filmproject te verwachten is.
1.2.1. Een aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van de scenario-ontwikkeling van een Commerciële film dient te worden ingediend door de betrokken producent, regisseur of auteur.
1.2.2. Ingeval de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon, dient de natuurlijke persoon die deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt en namens deze leiding geeft aan de scenario-ontwikkeling van de Commerciële film aantoonbare ervaring te hebben als producent, regisseur of auteur.
1.2.3. De financiële bijdrage ten behoeve van de scenario-ontwikkeling wordt verstrekt aan de producent, regisseur of auteur, die de aanvraag heeft ingediend.
1.3.1. Een aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van de projectontwikkeling van een Commerciële film dient te worden ingediend door de betrokken producent.
1.3.2. Ingeval de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon, dient de natuurlijke persoon die deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt en namens deze leiding geeft aan de projectontwikkeling van de Commerciële film, aantoonbare ervaring te hebben als producent.
1.3.3. De financiële bijdrage ten behoeve van de projectontwikkeling wordt verstrekt aan de producent.
1.4. De maximale financiële bijdrage voor de scenario-ontwikkeling en projectontwikkeling tezamen bedraagt f 85.000,–, ongeacht het aantal versies van het scenario en het aantal betrokken auteurs, regisseurs en producenten.
1.5. Dit uitvoeringsreglement of een wijziging hiervan treedt in werking op de tweede dag na die waarop dit uitvoeringsreglement of de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd.
1.6. Vanaf het moment van inwerkingtreding van dit uitvoeringsreglement of een wijziging hiervan, worden besluiten op aanvragen voor financiële bijdragen inzake films in de bijdragencategorie Commerciële film alsmede andere door het Bestuur van het Fonds te nemen besluiten aangaande films in deze bijdragencategorie overeenkomstig dit uitvoeringsreglement afgehandeld.
2.1. De hoogte van een financiële bijdrage voor de scenario-ontwikkeling van een Commerciële film wordt door het Bestuur per geval bepaald.
2.2. Het verstrekken van een financiële bijdrage voor de scenario-ontwikkeling voor een Commerciële film bindt het Bestuur in geen geval tot het verlenen van enige andere bijdrage.
2.3.1. Ten hoogste 10% van de financiële bijdrage mag worden aangewend ter tegemoetkoming in de producersfee en de overheadkosten van de producent.
2.3.2. Indien het te ontwikkelen scenario wordt gebaseerd op een bestaand werk, kan de financiële bijdrage mede worden aangewend ter dekking van de kosten, verbonden aan (de verwerving van) een optie op de verfilmingsrechten van dat werk met een looptijd van tenminste een jaar.
2.4. Na oplevering van het scenario kan opnieuw een financiële bijdrage worden aangevraagd voor het herschrijven van het scenario met inachtneming van artikel 1.4 van dit uitvoeringsreglement.
2.5. Indien bij het (her)schrijven van het scenario de hulp van een specialist (script consultant) moet worden ingeroepen en/of ten behoeve daarvan een vertaling van het scenario in een vreemde taal noodzakelijk is, kan het Bestuur hiervoor een aanvullende bijdrage verstrekken met inachtneming van artikel 1.4 van dit reglement.
2.6.1. Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage voor de scenario-ontwikkeling van een Commerciële film dient de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:
a. een ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier van het door het Bestuur gehanteerde model;
b. een exemplaar van het treatment, waarin de inhoud van het filmproject samengevat is, en een toelichting van de maker(s) op het filmproject;
c. een begroting, waarin de met de scenario-ontwikkeling samenhangende kosten zijn gespecificeerd, alsmede de financiering hiervan;
d. een indicatie van de kosten van de realisering;
e. een overeenkomst dan wel een intentieverklaring van de auteur(s) van het scenario en -voor zover van toepassing- van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt dat de producent bij oplevering van het scenario, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende zal zijn op de verfilmingsrechten daarop of tenminste over een -hernieuwbare- optie op deze verfilmingsrechten beschikt.
f. de stukken, waaruit een eigen investering van de aanvrager en/of een investering door derden in de kosten, verbonden aan de scenario-ontwikkeling van de Commerciële film, blijkt. Deze investering dient tenminste 20% van de begrote kosten te bedragen.
2.6.2. Het Bestuur kan een aanvraag, waarvan het treatment en/of de toelichting op het filmproject als bedoeld in artikel 2.6.1 in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, in behandeling nemen. Mits zulks bij de aanvraag wordt verzocht, kan het Bestuur toestaan dat, indien voor de scenario-ontwikkeling een financiële bijdrage wordt verleend, het scenario in een andere dan de Nederlandse taal wordt opgeleverd.
2.7.1. Aan de verlening van een financiële bijdrage voor de scenario-ontwikkeling van een Commerciële film worden de volgende verplichtingen verbonden:
a. de overige financiering van de scenario-ontwikkeling dient -voor zover van toepassing- ten genoege van het Bestuur te worden aangetoond aan de hand van schriftelijke bewijsstukken binnen een termijn van negen maanden na bekendmaking van de verlening van de financiële bijdrage;
b. de ontvanger van de financiële bijdrage dient een exemplaar van het scenario waarvoor de bijdrage wordt verleend aan het Bestuur te leveren binnen de termijn, die het Bestuur bepaalt in de beslissing op de aanvraag;
c. bij oplevering van het scenario dient de ontvanger van de financiële bijdrage aan te tonen, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende op de verfilmingsrechten op het scenario en – voor zover van toepassing- op het bestaande werk te zijn of tenminste over een -hernieuwbare- optie op deze verfilmingsrechten te beschikken;
2.7.2. Indien de ontvanger van de financiële bijdrage de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de ontvanger van de financiële bijdrage te wijzigen.
3.1. Een projectontwikkelingsbijdrage wordt uitsluitend verleend met als doel de producent financieel te steunen in de zakelijke opzet van het filmproject en kan dienen ter tegemoetkoming in de kosten die gemoeid zijn met locatieresearch, casting, financieringsopzet, de opzet van een internationale coproductie, het (doen) verrichten van voorverkopen e.d.
3.2. De hoogte van een financiële bijdrage voor de projectontwikkeling van een Commerciële film wordt door het Bestuur per geval bepaald.
3.3. Het verstrekken van een financiële bijdrage voor de projectontwikkeling van een Commerciële film bindt het Bestuur in geen geval tot het verlenen van enige andere bijdrage.
3.4. Ten hoogste 10% van de financiële bijdrage mag worden aangewend ter tegemoetkoming in de producersfee en de overheadkosten van de producent.
3.5.1. Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage voor de projectontwikkeling van een Commerciële film dient de producent in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:
a. een ingevuld en door de producent ondertekend aanvraagformulier van het door het Bestuur gehanteerde model;
b. een begroting, waarin de met de projectontwikkeling samenhangende kosten zijn gespecificeerd, alsmede de financiering hiervan;
c. een indicatie van de kosten van de realisering en afwerking van de Commerciële film en van de financieringsopzet daarvan;
d. een planning voor de preproductie van de film;
e. een exemplaar van de synopsis en het scenario voor de Commerciële film;
f. de overeenkomst tussen de producent en de auteur(s) van het scenario en -voor zover van toepassing- van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt dat de producent, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende is op de verfilmingsrechten daarop;
g. Een intentieverklaring van de regisseur waaruit blijkt dat deze beschikbaar en bereid is om zich te verbinden tot de realisering van de film;
h. de stukken, waaruit een eigen investering van de producent en/of een investering door derden in de kosten, verbonden aan de projectontwikkeling van de Commerciële film, blijkt. Deze investering dient tenminste 30% van de begrote kosten te bedragen.
3.5.2. Het Bestuur kan een aanvraag, waarvan de synopsis en/of het scenario als bedoeld in artikel 3.5.1 in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, in behandeling nemen.
3.6.1. Aan de verlening van een financiële bijdrage voor de projectontwikkeling van een Commerciële film wordt de volgende verplichting verbonden: de overige financiering van de projectontwikkeling dient -voor zover van toepassing- ten genoege van het Bestuur te worden aangetoond aan de hand van schriftelijke bewijsstukken binnen een termijn van negen maanden na bekendmaking van de verlening van de financiële bijdrage;
3.6.2. Indien de ontvanger van de financiële bijdrage de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de ontvanger van de financiële bijdrage te wijzigen.
Inhoudsopgave
1. Algemeen
2. Scenario-ontwikkeling Commerciële film
3. Projectontwikkeling Commerciële film
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht