Uitvoeringsreglement inzake aanvragen voor een financiële bijdrage teneinde een stimulans te geven voor ontwikkeling van één (of meer) nieuwe project(en)
Ter uitvoering van het bepaalde in het Bijdragereglement van het Nederlands Fonds voor de Film geldt het volgende:
1.1
In dit reglement wordt verstaan onder:
lange speelfilm: een fictiefilm met een vertoningduur van tenminste 60 minuten, bestemd voor vertoning in een bioscoop- of filmtheater;
project: de werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk, verbonden aan de totstandkoming, distributie, exploitatie en vertoning van een film;
ontwikkeling: scenario-ontwikkeling en projectontwikkeling;
scenario-ontwikkeling: alle werkzaamheden verbonden aan de ontwikkeling van een scenario;
projectontwikkeling: alle werkzaamheden verbonden aan de zakelijke opzet van het project zoals locatieresearch, casting, financieringsopzet, de opzet van een internationale coproductie, het (doen) verrichten van voorverkopen e.d.;
stimulans: een financiële bijdrage teneinde een aanzet te geven voor ontwikkeling van één (of meer) nieuwe project(en);
het Fonds: het Nederlands Fonds voor de Film;
het Bestuur: het Bestuur als bedoeld in artikel 5 e.v. van de statuten van het Fonds.
2.1
Het Bestuur kan volgens de bepalingen van dit reglement aan een producent, scenarioschrijver, en regisseur van een lange speelfilm die de kwaliteit en diversiteit van de filmproductie in Nederland succesvol hebben bevorderd een stimulans verlenen teneinde de producent, scenarioschrijver en regisseur gezamenlijk of ieder afzonderlijk te ondersteunen c.q te stimuleren bij de ontwikkeling van (een) nieuw(e) projecten(s). Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen verschillende filmtypen (zoals familiefilms, komedie, drama, actiefilms, thrillers, kinderfilms e.d.).
2.2
Het Bestuur maakt bij het toekennen van een stimulans een onderscheid tussen lange speelfilms die succesvol zijn geweest op basis van:
a) het aantal bioscoopbezoekers;
b) competitiedeelname aan internationale festivals.
2.3
Het Bestuur behoudt zich het recht voor om geen of minder stimulans(en) toe te kennen indien naar het oordeel van het Bestuur onvoldoende gelden beschikbaar zijn. Het Bestuur zal dan geen of minder stimulans(en) bekendmaken overeenkomstig Hoofdstuk 7 van dit reglement.
3.1
Het Bestuur kan per jaar voor de topdrie succesvolle lange speelfilms in termen van bezoekersaantallen een stimulans toekennen. De topdrie wordt bepaald aan de hand van de bezoekersaantallen, gemeten over een periode van negen maanden na de filmpremière in de Nederlandse bioscoop. Bij het bepalen van de bezoekersaantallen wordt uitgegaan van de bezoekerscijfers zoals deze worden geregistreerd door de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC). De topdrie films die in enig jaar in première zijn gegaan worden in september van het jaar daarop, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van dit reglement, bekend gemaakt.
3.2
De lange speelfilm met het hoogst aantal bezoekers komt in aanmerking voor een stimulans van 100.000,- euro, de film met het één na hoogst aantal bezoekers komt in aanmerking voor een stimulans van 75.000,- euro en de film met het twee na hoogst aantal bezoekers komt in aanmerking voor een stimulans van 50.000,- euro. Deze stimulans komt ten goede aan de producent, de scenarioschrijver en de regisseur van de desbetreffende film volgens de verdeelsleutel 70%, 15%, 15%. De stimulans is bestemd voor de ontwikkeling van (een) nieuw(e) project(en).
3.3
Indien de hiervoor onder 3.2 bedoelde producent, scenarioschrijver en regisseur beslissen om de stimulans (of een gedeelte daarvan) in de ontwikkeling van (een) gezamenlijk(e) nieuw(e) project(en) te investeren dan kan het Bestuur de stimulans (of een gedeelte daarvan) met 20% verhogen.
3.4
De stimulans wordt alleen toegekend aan een lange speelfilm waarvan het bezoekersaantal boven de ondergrens van 100.000 bezoekers ligt. Indien deze ondergrens niet wordt gehaald kan het Bestuur besluiten om geen stimulans toe te kennen.
4.1
Het artistieke succes van een lange speelfilm wordt door het Bestuur gemeten aan de hand van de deelname aan internationale festivals, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen twee categorieën festivals. Het gaat uitsluitend om deelname aan festivalonderdelen en selectie voor competities als bedoeld onder categorie 1 en 2 genoemd in bijlage 1 van dit reglement ( bijlage 1 ). Het winnen van prijzen op de festivals wordt in deze regeling niet afzonderlijk beloond. Het Bestuur kan bijlage 1 van dit reglement eens in de twee jaar opnieuw vaststellen.
4.2
Wanneer een lange speelfilm wordt geselecteerd voor één van de onderdelen van een festival genoemd onder categorie 1 van bijlage 1 van dit reglement kan het Bestuur voor de film een stimulans van 75.000,- euro toekennen. De stimulans komt ten goede aan de producent, scenarioschrijver en de regisseur van de film. De producent dient 15.000,- euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen. De rest van de stimulans is bestemd voor de ontwikkeling van (een) nieuw(e) project(en). De producent, scenarioschrijver en de regisseur dienen 60.000,- euro te verdelen volgens de verdeelsleutel 70%, 15%, 15%.
4.3
Indien de hiervoor onder 4.2 bedoelde producent, scenarioschrijver en regisseur beslissen om de stimulans (of een gedeelte daarvan) in de ontwikkeling van gezamenlijke project(en) te investeren dan kan het Bestuur de stimulans (of een gedeelte daarvan) met 20% verhogen.
4.4
Wanneer een lange speelfilm wordt geselecteerd voor één van de onderdelen van een festival genoemd onder categorie 2 van bijlage 1 van dit reglement kan het Bestuur voor de film een stimulans van 25.000,- euro toekennen. De stimulans komt uitsluitend ten goede aan de producent van de film. De producent dient 7.500,- euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen. De rest van de stimulans - ofwel 17.500,- euro - is bestemd voor de ontwikkeling van (een) nieuw(e) project(en).
5.1
Het Bestuur kan alleen, overeenkomstig hoofdstuk 3 tot en met 5 van dit reglement, een stimulans toekennen indien de film is geproduceerd door een producent (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die voldoet aan onderstaande voorwaarden:
a) een producent die tenminste twee jaar voorafgaand aan de bekendmaking van de stimulans overeenkomstig Hoofdstuk 7 van dit reglement in Nederland woonachtig dan wel gevestigd is, en
b) wiens beroep respectievelijk hoofdactiviteit is het ontwikkelen of produceren van films, en
c) geen omroepvereniging of andere instelling is die zendtijd heeft gekregen in de zin van de Mediawet of anderszins op Nederland gerichte televisie-uitzendingen verzorgt.
5.2
Indien sprake is van een internationale coproductie kan het Bestuur alleen een stimulans toekennen indien één van de producenten van de film voldoet aan de hiervoor onder 5.1. a) tot en met c) genoemde voorwaarden en bij het Bestuur bekend is dat deze producent voor 50% of meer heeft bijdragen aan de ontwikkelings- en realiseringskosten van die film (meerderheidsproducent).
5.3
Het Bestuur stelt geen nadere voorwaarden aan de woonplaats of plaats van vestiging van de scenarioschrijver(s). Hetzelfde geldt voor de regisseur.
6.1
Het Bestuur zal tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht bekend maken welke topdrie films, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van dit reglement, in aanmerking komen voor een stimulans. De stimulans wordt tijdens het Nederlands Film Festival symbolisch verleend. De stimulans zal worden verleend overeenkomstig Hoofdstuk 8 van dit reglement.
6.2
Het Bestuur zal na de bekendmaking van deelname of selectie van een lange speelfilm voor één van de festivals als bedoeld in hoofdstuk 4 van dit reglement aan de desbetreffende producent, scenarioschrijver(s) en regisseur van die film bekendmaken of de film in aanmerking komt voor een stimulans als bedoeld in hoofdstuk 4 van dit reglement. De stimulans zal worden verleend overeenkomstig Hoofdstuk 8 van dit reglement.
Artikel 7
Gezamenlijk(e) projecten
Geen gezamenlijk(e) projecten
7.1
De stimulans is, met uitzondering van het gedeelte dat overeenkomstig het bepaalde in 4.2 en 4.4 dient te worden besteed aan onkosten in verband met deelname aan een festival, bestemd voor de ontwikkeling van (een) nieuw(e) project(en). De producent, scenarioschrijver en regisseur van een lange speelfilm die in aanmerking is gekomen voor een stimulans, dienen in het door het door het Bestuur gehanteerde model (aanvraagformulier) in te vullen voor welk project zij de stimulans (of een gedeelte daarvan) wensen te benutten. Het aanvraagformulier dient uiterlijk binnen twee jaar na de bekendmaking als bedoeld in artikel 7 door het Bestuur te zijn ontvangen.
7.2
Indien de stimulans zal worden benut voor scenario-ontwikkeling zullen bij de aanvraag voor een stimulans (het aanvraagformulier) de volgende gegevens dienen te worden overgelegd:
- een overeenkomst van de maker(s) van het filmproject, waaruit blijkt door welke producent, scenarioschrijver en regisseur het project zal worden gerealiseerd.
- een exemplaar van de synopsis (of een exemplaar van het treatment, waarin de inhoud van het filmproject is samengevat), een toelichting van de maker(s) op het filmproject in de Nederlandse taal;
- een begroting, waarin de met de scenario-ontwikkeling samenhangende kosten zijn gespecificeerd, alsmede de financiering hiervan. De stimulans of een gedeelte daarvan (ten minste 20% van de begrote kosten) mag in deze begroting worden opgenomen als eigen investering van de aanvrager;
- een indicatie van de kosten van de realisering;
- een overeenkomst van de scenarioschrijver en - voor zover van toepassing - van de auteur van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt wie bij oplevering van het scenario, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende zal zijn op de verfilmingsrechten daarop of tenminste over een - hernieuwbare - optie op deze verfilmingsrechten beschikt.
7.3
Indien de stimulans zal worden benut voor projectontwikkeling zal bij de aanvraag voor een stimulans (het aanvraagformulier) de volgende gegevens dienen te worden overgelegd:
- een overeenkomst van de maker(s) van het filmproject, waaruit blijkt door welke producent, scenarioschrijver en regisseur het project zal worden gerealiseerd;
- een indicatie van de kosten van de realisering en afwerking van de lange speelfilm en van de financieringsopzet daarvan;
- een planning voor de preproductie van de film;
- een begroting, waarin de met de projectontwikkeling samenhangende kosten zijn gespecificeerd, alsmede de financiering hiervan. De stimulans of een gedeelte daarvan (ten minste 30% van de begrote kosten) mag in deze begroting worden opgenomen als eigen investering van de aanvrager;
- een exemplaar van de synopsis en het scenario voor de lange speelfilm in de Nederlandse taal;
- een overeenkomst van de scenarioschrijver en - voor zover van toepassing - van de auteur van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt wie bij oplevering van het scenario, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende zal zijn op de verfilmingsrechten daarop of tenminste over een - hernieuwbare - optie op deze verfilmingsrechten beschikt.
7.4
Het Bestuur kan beslissen een aanvraag voor een stimulans, overeenkomstig Hoofdstuk 6 artikel 7 van het Bijdragenreglement, op formele gronden niet in behandeling te nemen indien.
7.5
Het Bestuur zal, in afwijking van artikel 11 lid 1 van het Bijdragenreglement, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag beslissen. Indien het Bestuur niet binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing kan nemen zal het Bestuur de aanvrager daarvan in kennis stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden bezien.
7.6
Indien uit de aanvraag voor een stimulans blijkt dat de producent, scenarioschrijver en de regisseur overeenkomstig het bepaalde in 3.3, 4.3 en 5.4 hebben besloten om de stimulans (of een gedeelte daarvan) te investeren in de ontwikkeling van (een) gezamenlijk(e) project(en), dan kan het Bestuur de stimulans (of een gedeelte daarvan) met 20% verhogen.
7.7
Het Bestuur zal de stimulans, overeenkomstig Hoofdstuk 8, artikel 11 van het Bijdragenreglement, bij beschikking verlenen. De aanvrager zal worden verplicht om de stimulans te benutten voor de ontwikkeling van het gezamenlijke project. De producent als bedoeld in 4.2 zal worden verplicht om 15.000,- euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen. De producent als bedoeld in 4.4 zal worden verplicht om 7.500,- euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen.
7.8
Nadat de stimulans is verleend zal 70% van de stimulans als voorschot worden uitgekeerd. De rest van de stimulans (30%) zal worden uitgekeerd nadat de stimulans is vastgesteld. Het Bestuur stelt de stimulans, indien de stimulans is benut voor scenario-ontwikkeling, vast nadat de aanvrager een exemplaar van het ontwikkelde scenario heeft overgelegd en aan de hand van schriftelijke bewijsstukken, ten genoegen van het Bestuur, financiële verantwoording heeft afgelegd. De producent als bedoeld onder 4.2 en 4.4. dient eveneens aan de hand van schriftelijke stukken, ten genoegen van het Bestuur, financiële verantwoording af te leggen voor de onkosten. Indien de stimulans is benut voor projectontwikkeling zal de stimulans worden vastgesteld nadat de aanvrager aan de hand van schriftelijke bewijsstukken, ten genoegen van het Bestuur, financiële verantwoording heeft afgelegd.
7.9
Indien de aanvrager de verplichtingen verbonden aan de verlening van de stimulans niet nakomt is het Bestuur bevoegd de stimulans in te trekken.
7.10
Mocht uit de aanvraag/de aanvragen blijken dat de producent, de scenarioschrijver en regisseur het project/de projecten niet gezamenlijk zal/zullen ontwikkelen, dan zal het Bestuur de stimulans verdelen overeenkomstig de verdeelsleutel als bedoeld in artikel 3.2 ,4.2 en 5.3.
7.11
Het Bestuur zal de stimulans, overeenkomstig Hoofdstuk 8, artikel 11 van het Bijdragenreglement, bij beschikking verlenen. De aanvrager zal worden verplicht om de stimulans te benutten voor de ontwikkeling van het project. De producent als bedoeld in 4.2 zal worden verplicht om 15.000,- euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen. De producent als bedoeld in 4.4 zal worden verplicht om 7.500,- euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen.
7.12
Nadat de stimulans is verleend zal 70% van de stimulans als voorschot worden uitgekeerd. De rest van de stimulans (30%) zal worden uitgekeerd nadat de stimulans is vastgesteld. Het Bestuur stelt de stimulans, indien de stimulans is benut voor scenario-ontwikkeling, vast nadat de aanvrager een exemplaar van het ontwikkelde scenario heeft overgelegd en aan de hand van schriftelijke bewijsstukken, ten genoegen van het Bestuur, financiële verantwoording heeft afgelegd. De producent als bedoeld onder 4.2 en 4.4. dient eveneens aan de hand van schriftelijke stukken, ten genoegen van het Bestuur, financiële verantwoording af te leggen voor de onkosten. Indien de stimulans is benut voor projectontwikkeling zal de stimulans worden vastgesteld nadat de aanvrager aan de hand van schriftelijke bewijsstukken, ten genoegen van het Bestuur, financiële verantwoording heeft afgelegd.
7.13
Indien de aanvrager de verplichtingen verbonden aan de verlening van de stimulans niet nakomt is het Bestuur bevoegd de stimulans in te trekken.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities
+ Hoofdstuk 2. Algemeen
+ Hoofdstuk 3. Succesvolle film in de bioscoop
+ Hoofdstuk 4. Succesvolle films op festival(s)
+ Hoofdstuk 5. Voorwaarden
+ Hoofdstuk 6. Bekendmaking
+ Hoofdstuk 7. Aanvraag voor een stimulans
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht