1.
Een lichaam dat inwoner van Aruba is, en dat ingevolge artikel 11, derde lid, eerste en tweede volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij de bevoegde aanslagregelende autoriteit over zijn plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in de bijlage opgenomen model (formulier IB 95(2) ARU). Nadat het lichaam een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoelde aanslagregelende autoriteit heeft terugontvangen, legt het dit over bij het innen van de dividenden.
2.
De vennootschap die het dividend verschuldigd is, is bevoegd het dividend uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting naar een tarief van 7,5 percent indien de genieter van de opbrengst het van een ondertekende bevestiging omtrent het inwonerschap voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring heeft overgelegd en voorts op het formulier is verklaard dat het dividend in Aruba is onderworpen aan belasting met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend ten minste 8,3 percent bedraagt en deze verklaring op het formulier is bevestigd door de aanslagregelende autoriteit in Aruba.
3.
De vennootschap die het dividend verschuldigd is, is bevoegd het dividend uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting naar een tarief van 5 percent indien de genieter van de opbrengst het van een ondertekende bevestiging omtrent het inwonerschap voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring heeft overgelegd en voorts op het formulier is verklaard dat het dividend in Aruba is onderworpen aan een tarief van 5,5 percent en dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op dit dividend ten minste 8,3 percent bedraagt en deze verklaring op het formulier is bevestigd door de aanslagregelende autoriteit in Aruba.
4.
In het in het eerste lid bedoelde formulier wordt verklaard:
i. dat het lichaam inwoner is van Aruba in de zin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk;
ii. dat het lichaam een vennootschap is waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
iii. dat het lichaam ten minste 25 percent bezit van het nominaal gestorte kapitaal van de Nederlandse vennootschap;
iv. dat het lichaam genieter is van het dividend;
v. dat, indien het verzoek zich richt op een vrijstelling tot 7,5 percent als bedoeld in het tweede lid, het dividend in Aruba is onderworpen aan belasting, met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend ten minste 8,3 percent bedraagt;
vi. dat, indien het verzoek zich richt op een vrijstelling tot 5 percent als bedoeld in het derde lid, het dividend in Aruba is onderworpen aan een tarief van ten minste 5,5 percent en dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op dit dividend ten minste 8,3 percent bedraagt.
5.
Voor zover dividendbelasting welke is ingehouden en afgedragen, ingevolge het tweede en derde lid, bij de uitbetaling van het dividend niet in aftrek is gebracht, wordt deze aan de vennootschap teruggegeven na indiening van een verzoek bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied zij is gevestigd, onder overlegging van het van een ondertekende bevestiging voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
6.
Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger ten behoeve van de belanghebbende aan de vennootschap overgemaakt.
Inhoudsopgave
+ Algemeen
Artikel 2
Artikel 3
+ Onderzoek naar het vervuld zijn van de voorwaarde inzake de feitelijke gecombineerde belastingdruk
+ Samenloop met vermindering van dividendbelasting wegens dooruitdeling
Artikel 4
+ Formele bepaling
+ Verjaringstermijn
+ Formulieren
+ Intrekking
+ Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht