1.
Indien meer dan 7,5 percent dividendbelasting is ingehouden van dividenden betaald door een vennootschap aan een lichaam dat inwoner van Aruba is, terwijl ingevolge artikel 11, derde lid, eerste volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, de daarop in te houden dividendbelasting 7,5 percent bedraagt, heeft dat lichaam, indien het ter zake van die dividenden is onderworpen aan een belasting met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend ten minste 8,3 percent bedraagt, recht op teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting meer is ingehouden dan 7,5 percent.
2.
Indien meer dan 5 percent dividendbelasting is ingehouden van dividenden betaald door een vennootschap aan een lichaam dat inwoner van Aruba is, terwijl ingevolge artikel 11, derde lid, tweede volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, de daarop in te houden dividendbelasting 5 percent bedraagt, heeft dat lichaam, indien het ter zake van die dividenden is onderworpen aan een tarief van tenminste 5,5 percent en indien tevens de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend ten minste 8,3 percent bedraagt, recht op teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting meer is ingehouden dan 5 percent.
3.
Tot het verkrijgen van de teruggaaf levert het lichaam bij de bevoegde aanslagregelende autoriteit over zijn plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in de bijlage opgenomen model (formulier IB 95(2)ARU). Nadat het lichaam een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging van vorenbedoelde aanslagregelende autoriteit heeft terugontvangen, zendt het dit exemplaar toe aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied de vennootschap is gevestigd, onder bijvoeging van het bewijsstuk waaruit van de inhouding van de belasting blijkt. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
4.
In het in het derde lid bedoelde formulier wordt verklaard:
i. dat het lichaam inwoner is (was) van Aruba in de zin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk ;
ii. dat het lichaam een vennootschap is (was) waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
iii. dat het lichaam ten minste 25 percent bezit (bezat) van het nominaal gestorte kapitaal van de Nederlandse vennootschap;
iv. dat het lichaam genieter is (was) van het dividend;
v. dat, indien het verzoek zich richt op een teruggaaf als bedoeld in het eerste lid, het dividend in Aruba is (was) onderworpen aan belasting, met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend ten minste 8,3 percent bedraagt;
vi. dat, indien het verzoek zich richt op een teruggaaf als bedoeld in het tweede lid, het dividend in Aruba is (was) onderworpen aan een tarief van ten minste 5,5 percent en dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op dit dividend tenminste 8,3 percent bedraagt.
5.
Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger aan de belanghebbende overgemaakt.
Inhoudsopgave
+ Algemeen
Artikel 2
Artikel 3
+ Onderzoek naar het vervuld zijn van de voorwaarde inzake de feitelijke gecombineerde belastingdruk
+ Samenloop met vermindering van dividendbelasting wegens dooruitdeling
Artikel 4
+ Formele bepaling
+ Verjaringstermijn
+ Formulieren
+ Intrekking
+ Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht