1.
Het onderzoek naar het vervuld zijn van de op basis van artikel 11, derde lid, eerste en tweede volzin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk nader gestelde voorwaarde inzake de feitelijk gecombineerde belastingdruk zoals omschreven in het Protocol belastingheffing deelnemingsdividenden Nederland-Aruba, wordt ten behoeve van de ten aanzien van het inhoudingsplichtige lichaam bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland verricht door Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.
2.
De bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba zendt daartoe binnen 3 jaren na afloop van het kalenderjaar waarin het dividend werd betaald, dan wel, zo dit later is, uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de in artikel 4, tweede lid, vermelde mededeling, de voor het onderzoek benodigde gegevens met betrekking tot de belastingheffing over de deelnemingsdividenden van het lichaam als bedoeld in artikel 11, derde lid, eerste en tweede volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk aan de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.
3.
De voor het onderzoek benodigde gegevens omvatten een afschrift van het tweede exemplaar van het formulier IB 95(2) ARU, een afschrift van het desbetreffende aangiftebiljet inclusief balans en winst- en verliesrekening, een afschrift van de desbetreffende aanslag zoals deze onherroepelijk is komen vast te staan en afschriften van de ontvangstbewijzen van de desbetreffende belastingbetalingen.
4.
Ingeval binnen de uiterste termijn, genoemd in het tweede lid, de aanslag niet onherroepelijk is komen vast te staan vanwege een tegen de aanslag ingestelde bezwaar- of beroepsprocedure, wordt een afschrift van het bezwaar- resp. beroepschrift meegezonden. In dat geval worden uitspraken en betalingsbewijzen zo spoedig mogelijk door de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba nagezonden aan Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland. De in het tweede lid vermelde uiterste termijn voor het overleggen van de voor de beoordeling benodigde gegevens welke nog niet eerder zijn overgelegd wordt alsdan verlengd tot 3 maanden na het onherroepelijk worden van de aanslag.
Eveneens worden, in geval van een ambtshalve vermindering van de aanslag, afschriften van het verzoek alsmede van de beslissing ingezonden c.q. zo spoedig mogelijk nagezonden. Ingeval afschriften van ontvangstbewijzen niet of in onvoldoende mate kunnen worden overgelegd, zendt de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba van de reden daarvan een toelichting mee. De belastingautoriteit in Aruba stelt de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland onverwijld op de hoogte van eventuele later plaatsvindende gebeurtenissen, waaronder formele of feitelijke kwijtschelding van belastingschulden, die van invloed kunnen zijn voor de beoordeling van de feitelijk gecombineerde belastingdruk. Bij gerezen onduidelijkheden kunnen door Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland verzoeken om nadere informatie worden gericht aan de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba, welke verzoeken door laatstgenoemde onverwijld worden behandeld en beantwoord.
5.
Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland gaat aan de hand van binnen de Nederlandse belastingdienst beschikbare gegevens na of voor alle betalingen van deelnemingsdividenden de voor het onderzoek benodigde gegevens aan haar zijn ingezonden. Indien daarbij blijkt dat benodigde gegevens ontbreken, wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tegelijkertijd met de in artikel 4, tweede lid, bedoelde mededeling, een lijst met ontbrekende gegevens voorgelegd aan de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba.
6.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3B beoordeelt Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland of werd voldaan aan de voorwaarde zoals genoemd in het eerste lid.
7.
Indien de benodigde gegevens, met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel niet tijdig werden ingezonden dan wel uit het onderzoek als bedoeld in het zesde lid niet is gebleken dat werd voldaan aan de in dat lid genoemde voorwaarde, stelt Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland daarvan tijdig op de hoogte. Deze legt een naheffingsaanslag op met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
Inhoudsopgave
+ Algemeen
Artikel 2
Artikel 3
- Onderzoek naar het vervuld zijn van de voorwaarde inzake de feitelijke gecombineerde belastingdruk
- Samenloop met vermindering van dividendbelasting wegens dooruitdeling
Artikel 4
- Formele bepaling
- Verjaringstermijn
+ Formulieren
+ Intrekking
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht