4.
Ingeval binnen de uiterste termijn, genoemd in het tweede lid, de aanslag niet onherroepelijk is komen vast te staan vanwege een tegen de aanslag ingestelde bezwaar- of beroepsprocedure, wordt een afschrift van het bezwaar- resp. beroepschrift meegezonden. In dat geval worden uitspraken en betalingsbewijzen zo spoedig mogelijk door de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba nagezonden aan Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland. De in het tweede lid vermelde uiterste termijn voor het overleggen van de voor de beoordeling benodigde gegevens welke nog niet eerder zijn overgelegd wordt alsdan verlengd tot 3 maanden na het onherroepelijk worden van de aanslag.
Eveneens worden, in geval van een ambtshalve vermindering van de aanslag, afschriften van het verzoek alsmede van de beslissing ingezonden c.q. zo spoedig mogelijk nagezonden. Ingeval afschriften van ontvangstbewijzen niet of in onvoldoende mate kunnen worden overgelegd, zendt de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba van de reden daarvan een toelichting mee. De belastingautoriteit in Aruba stelt de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland onverwijld op de hoogte van eventuele later plaatsvindende gebeurtenissen, waaronder formele of feitelijke kwijtschelding van belastingschulden, die van invloed kunnen zijn voor de beoordeling van de feitelijk gecombineerde belastingdruk. Bij gerezen onduidelijkheden kunnen door Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland verzoeken om nadere informatie worden gericht aan de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba, welke verzoeken door laatstgenoemde onverwijld worden behandeld en beantwoord.
Inhoudsopgave
+ Algemeen
Artikel 2
Artikel 3
- Onderzoek naar het vervuld zijn van de voorwaarde inzake de feitelijke gecombineerde belastingdruk
- Samenloop met vermindering van dividendbelasting wegens dooruitdeling
Artikel 4
- Formele bepaling
- Verjaringstermijn
+ Formulieren
+ Intrekking
- Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht