1.
Indien ten aanzien van deelnemingsdividenden niet binnen de in artikel 3A uiterste gestelde termijn overeenkomstig de in dat artikel gestelde wijze werd aangetoond dat in Aruba het dividend is onderworpen aan een belasting met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op dit dividend ten minste 8,3 percent bedraagt, wordt in Nederland van de Nederlandse vennootschap die het dividend heeft betaald dividendbelasting over het gehele brutobedrag van dat dividend nageheven.
2.
De naheffingsaanslag wordt opgelegd aan de Nederlandse vennootschap, die het dividend heeft betaald. Indien de in artikel 3A, tweede lid, gestelde termijn van 3 jaren dreigt te verstrijken dan wel is verstreken zonder dat de voor beoordeling benodigde gegevens door de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Aruba zijn overgelegd, wordt een mededeling gezonden aan de aanslagregelende autoriteit in Aruba. In de mededeling wordt vermeld dat de aanslagregelende autoriteit in Aruba in de gelegenheid wordt gesteld, het in artikel 3A genoemde bewijs alsnog binnen een termijn van 3 maanden na dagtekening van de mededeling over te leggen aan de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland. Een afschrift van deze mededeling vergezeld van een begeleidende brief wordt tegelijkertijd toegezonden aan de vennootschap en de belastingplichtige. Deze worden daarbij in de gelegenheid gesteld het in artikel 3A, tweede lid, genoemde bewijs of daarmee naar het oordeel van de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland vergelijkbaar bewijs alsnog zelf over te leggen binnen een termijn van drie maanden na dagtekening van de mededeling. Indien het aldus overgelegde bewijs naar het oordeel van de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland volstaat, blijft het opleggen van de naheffingsaanslag achterwege.
3.
In afwachting van de uitkomst van de in artikel 3A, vierde lid, bedoelde bezwaar en beroepsprocedures, kan indien de gronden van het bezwaar- of beroepschrift daartoe aanleiding geven, met het oog op de uiterste termijn voor het opleggen van een naheffingsaanslag ter behoud van rechten worden opgelegd. Voor de betaling van het bedrag van de naheffingsaanslag wordt in dat geval uitstel verleend tot 3 maanden nadat de aanslag onherroepelijk is geworden.
4.
De bevoegde aanslagregelende autoriteit handelt met betrekking tot de toepassing van het tweede en derde lid overeenkomstig bindend advies van Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.
5.
Het bedrag van de naheffing is niet meer dan 15 percent van genoemd brutobedrag. Op het bedrag van de naheffing wordt de ter zake van het dividend reeds ingehouden en afgedragen dividendbelasting, voor zover niet reeds teruggegeven, alsmede verminderingen ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 in mindering gebracht.
6.
Ingeval uit het in artikel 3A omschreven onderzoek ten aanzien van dividend, waarop 5 percent dividendbelasting werd ingehouden of waarop tot op 5 percent teruggaaf werd verleend, is komen vast te staan dat het dividend niet in Aruba werd onderworpen aan een tarief van ten minste 5,5 percent, terwijl daarbij wel is komen vast te staan dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk ten minste 8,3 percent bedraagt, is het bedrag van de naheffing niet meer dan 7,5 percent. Op het bedrag van de naheffing wordt de ter zake van het dividend reeds ingehouden en afgedragen dividendbelasting, voor zover niet reeds teruggegeven, alsmede verminderingen ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 in mindering gebracht.
Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Algemeen
Artikel 2
Artikel 3
+ Onderzoek naar het vervuld zijn van de voorwaarde inzake de feitelijke gecombineerde belastingdruk
+ Samenloop met vermindering van dividendbelasting wegens dooruitdeling
Artikel 4
+ Formele bepaling
+ Verjaringstermijn
+ Formulieren
+ Intrekking
+ Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht