Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten)
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Deze regeling is gewijzigd in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten.
Ter uitvoering van artikel 11, vierde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, zoals deze is gewijzigd bij Rijkswet van 5 december 1985, Stb. 645 , bij Rijkswet van 13 december 1996 , Stb. 644 , bij Rijkswet van 14 december 2001, Stb. 647 , bij Rijkswet van 26 mei 2005, Stb. 292 en bij Rijkswet van 7 juli 2010 , Stb. 339 , stel ik in overeenstemming met de Ministers van Financiën van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten de navolgende regeling vast met bijlage (formulier IB 95(2) CSM):
1.
Deze regeling neemt over de begrippen van de Belastingregeling voor het Koninkrijk.
2.
Deze regeling zal zo nodig worden aangepast bij invoering van een dividendbelasting in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten.
1.
Een lichaam dat inwoner van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten is, en dat ingevolge artikel 11, derde lid, derde volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij de bevoegde aanslagregelende autoriteit over zijn plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in de bijlage opgenomen model (formulier IB 95(2) CSM). Nadat het lichaam een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoelde aanslagregelende autoriteit heeft terugontvangen, legt het dit over bij het innen van de dividenden.
2.
De vennootschap die het dividend verschuldigd is, is bevoegd het dividend uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting naar een tarief van 8,3 percent indien de genieter van de opbrengst het van een ondertekende bevestiging omtrent het inwonerschap voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring heeft overgelegd en voorts op het formulier is verklaard dat in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten met de naar een percentage van 8,3 percent ingehouden dividendbelasting formeel onderscheidenlijk in feite niet zodanig rekening wordt gehouden dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend lager is of wordt dan 8,3 percent en deze verklaring op het formulier is bevestigd door de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten.
3.
In het in het eerste lid bedoelde formulier wordt verklaard:
i. dat het lichaam inwoner is (was) van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten in de zin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk ;
ii. dat het lichaam een vennootschap is (was) waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
iii. dat het lichaam ten minste 25 percent bezit (bezat) van het nominaal gestorte kapitaal van van de Nederlandse vennootschap;
iv. dat het lichaam genieter is (was) van het dividend;
v. dat in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten met de naar een percentage van 8,3 percent ingehouden dividendbelasting formeel of in feite niet zodanig rekening wordt (is) gehouden dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend lager is of wordt dan 8,3 percent.
4.
Voor zover dividendbelasting welke is ingehouden en afgedragen, ingevolge het tweede lid, bij de uitbetaling van het dividend niet in aftrek is gebracht, wordt deze aan de vennootschap teruggegeven na indiening van een verzoek bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied zij is gevestigd, onder overlegging van het van een ondertekende bevestiging voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
5.
Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger ten behoeve van de belanghebbende aan de vennootschap overgemaakt.
1.
Indien meer dan 8,3 percent dividendbelasting is ingehouden van dividenden betaald door een vennootschap aan een lichaam dat inwoner van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten is, terwijl ingevolge artikel 11, derde lid, derde volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, de daarop in te houden dividendbelasting 8,3 percent bedraagt, heeft dat lichaam recht op teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting meer is ingehouden dan 8,3 percent.
2.
Tot het verkrijgen van de teruggaaf levert het lichaam bij de bevoegde aanslagregelende autoriteit over zijn plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in de bijlage opgenomen model (formulier IB 95(2) CSM). Nadat het lichaam een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging van vorenbedoelde aanslagregelende autoriteit heeft terugontvangen, zendt het dit exemplaar toe aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied de vennootschap is gevestigd, onder bijvoeging van het bewijsstuk waaruit van de inhouding van de belasting blijkt. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.
3.
In het in het tweede lid bedoelde formulier wordt verklaard:
i. dat het lichaam inwoner is (was) van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten in de zin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk ;
ii. dat het lichaam een vennootschap is (was) waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
iii. dat het lichaam ten minste 25 percent bezit (bezat) van het nominaal gestorte kapitaal van de Nederlandse vennootschap;
iv. dat het lichaam genieter is (was) van het dividend;
v. dat in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten met de naar een percentage van 8,3 percent ingehouden dividendbelasting formeel of in feite niet zodanig rekening wordt (is) gehouden dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend lager is of wordt dan 8,3 percent.
4.
Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger aan de belanghebbende overgemaakt.
1.
De bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten zendt een kopie van het afschrift van het formulier IB 95(2) CSM, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, aan de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.
2.
Na ontvangst van de in het eerste lid vermelde afschrift en nadat de in het derde lid beschreven fiattering heeft plaatsgevonden maakt de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland onverwijld het gefiatteerde bedrag over naar een door de Minister van Financiën van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten aangegeven rekeningnummer. Een overzicht van de gefiatteerde bedragen aan dividendbelasting worden aan de Minister van Financiën van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten en aan het ministerie van Financiën van Nederland (de directeur Internationale Fiscale Zaken) verstrekt.
3.
Na ontvangst van de in het eerste lid vermelde afschrift stelt de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland onverwijld een te fiatteren bedrag vast na beoordeling of verrekening dient plaats te hebben met reeds plaatsgevonden, onverschuldigd gebleken overmakingen. Onder onverschuldigd gebleken overmakingen worden in dit verband verstaan overgemaakte bedragen aan dividendbelasting, waarvan achteraf is gebleken dat bij de definitieve aanslagregeling, eventuele later plaatsvindende verminderingen naar aanleiding van bezwaar en beroep en ambtshalve verminderingen inbegrepen, niet werd voldaan aan de laatste voorwaarde, genoemd in onderdeel a , van artikel 11, derde lid, derde volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk dan wel waarvan de in het vierde lid genoemde gegevens niet binnen de in het vierde lid genoemde uiterste termijn zijn overgelegd.
4.
Teneinde Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland in staat te stellen stelselmatig (doch achteraf) te beoordelen of de in het vorige lid bedoelde verrekeningen dienen plaats te hebben, zendt de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten de hiervoor benodigde gegevens binnen 3 jaren na afloop van het kalenderjaar, waarin het dividend werd betaald, dan wel, zo dit later is, uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de in artikel 4, tweede lid, vermelde mededeling, toe aan Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.
De voor de beoordeling benodigde gegevens omvatten een afschrift van het tweede exemplaar van het formulier IB 95(2) CSM, een afschrift van het desbetreffende aangiftebiljet winstbelasting inclusief balans en winst- en verliesrekening, een afschrift van de desbetreffende aanslag, zoals deze onherroepelijk is komen vast te staan en afschriften van de ontvangstbewijzen van de desbetreffende belastingbetalingen.
Ingeval de aanslag binnen de termijn van 3 jaren niet onherroepelijk is komen vast te staan vanwege een tegen de aanslag ingestelde bezwaar- of beroepsprocedure, wordt een afschrift van het bezwaar- respectievelijk beroepschrift meegezonden. In dat geval worden afschriften van uitspraken en betalingsbewijzen zo spoedig mogelijk door de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten nagezonden aan de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland. De in de eerste volzin vermelde uiterste termijn voor het overleggen van de voor de beoordeling benodigde gegevens welke nog niet eerder zijn overgelegd wordt alsdan verlengd tot 3 maanden na het onherroepelijk worden van de aanslag.
Eveneens worden, in geval van een (verzoek tot) ambtshalve vermindering van de aanslag, afschriften van het verzoek alsmede van de beslissing meegezonden c.q. zo spoedig mogelijk nagezonden. Ingeval afschriften van ontvangstbewijzen niet of in onvoldoende mate kunnen worden overgelegd, zendt de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten van de reden daarvan een toelichting mee. De belastingautoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten stelt de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland onverwijld op de hoogte van eventuele later plaatsvindende gebeurtenissen, waaronder formele of feitelijke kwijtschelding van belastingschulden, die van invloed kunnen zijn voor de beoordeling van de feitelijke gecombineerde belastingdruk. Bij gerezen onduidelijkheden kunnen door Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland verzoeken om nadere informatie worden gericht aan de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten, welke verzoeken door laatstgenoemde onverwijld worden behandeld en beantwoord.
5.
Periodiek kan de staatssecretaris van Financiën een onderzoek laten instellen bij de bevoegde autoriteiten in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten, teneinde na te gaan of de regeling van overmaking conform haar bedoeling wordt uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek wordt verricht door onafhankelijke deskundigen, welke worden aangewezen door de staatssecretaris van Financiën van Nederland in overeenstemming met de minister van Financiën van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Aan een dergelijk onderzoek wordt door laatstgenoemde alsmede door de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten onverwijld alle medewerking verleend. Voor zover voor de toepassing van dit uitvoeringsvoorschrift van belang, worden de bevindingen van het onderzoek door de staatssecretaris van Financiën ter kennis gebracht van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.
6.
De Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland stelt de inspecteur binnen wiens ambtsgebied de vennootschap is gelegen, terstond ervan in kennis indien blijkt dat niet werd voldaan aan de laatste voorwaarde, genoemd in onderdeel a , van artikel 11, derde lid, derde volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en derhalve alsnog belasting dient te worden nageheven volgens de regeling van artikel 11, tweede lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk.
7.
Ten aanzien van eventuele geschillen inzake de toepassing van dit artikel treden de bevoegde autoriteiten van de landen in onderling overleg teneinde overeenstemming te bereiken.
8.
Onverschuldigd gebleken overmakingen kunnen na beëindiging van de overmakingsregeling worden teruggevorderd.
1.
Voor toepassing van deze regeling worden voor de beoordeling van de feitelijke gecombineerde belastingdruk verminderingen ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 niet in aanmerking genomen.
2.
Bij het bepalen van de omvang van de op grond van artikel 3A, tweede lid, over te maken bedragen wordt in aanmerking genomen de af te dragen dividendbelasting vóór aftrek van verminderingen ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965.
1.
Indien ten aanzien van deelnemingsdividenden niet binnen de in artikel 3A, vierde lid, eerste volzin, gestelde uiterste termijn overeenkomstig de in artikel 3A gestelde wijze is aangetoond dat in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten het dividend is onderworpen aan een belasting met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op dit dividend ten minste 8,3 percent bedraagt, dan wel op enigerlei wijze is gebleken dat niet is voldaan aan de overige voorwaarden voor toepassing van artikel 11, derde lid, derde volzin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, wordt door de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland van de vennootschap die het dividend heeft betaald, dividendbelasting over het gehele brutobedrag van dat dividend nageheven.
2.
De naheffingsaanslag wordt opgelegd aan de Nederlandse vennootschap die het dividend heeft betaald. Indien de in artikel 3A, vierde lid, eerste volzin, gestelde termijn van 3 jaren dreigt te verstrijken dan wel is verstreken zonder dat de voor beoordeling benodigde gegevens door de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten zijn overgelegd, wordt een mededeling gezonden aan de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. In de mededeling wordt vermeld dat de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten in de gelegenheid wordt gesteld, het in artikel 3A, vierde lid, genoemde bewijs alsnog binnen een termijn van drie maanden na de dagtekening van de mededeling over te leggen aan de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland. Een afschrift van deze mededeling vergezeld van een begeleidende brief wordt tegelijkertijd toegezonden aan de vennootschap en de belastingplichtige. Deze worden daarbij in de gelegenheid gesteld het in artikel 3A, vierde lid, genoemde bewijs of, in zoverre de aldaar genoemde stukken niet kunnen worden overgelegd, daarmee vergelijkbaar bewijs, alsnog zelf over te leggen binnen een termijn van drie maanden na dagtekening van de mededeling. Indien het aldus overgelegde bewijs naar het oordeel van de bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland volstaat, blijft het opleggen van de naheffingsaanslag achterwege.
3.
In afwachting van de uitkomst van in artikel 3A, vierde lid, bedoelde bezwaar- en beroepsprocedures dan wel van verzoeken tot ambtshalve vermindering kan, indien de gronden van het bezwaarschrift, beroepschrift of het verzoekschrift daartoe aanleiding geven, met het oog op de uiterste termijn voor het opleggen van een naheffingsaanslag ter behoud van rechten worden opgelegd. Voor betaling van het bedrag van de naheffingsaanslag wordt in dat geval uitstel verleend tot 3 maanden nadat de aanslag onherroepelijk is geworden.
4.
De bevoegde aanslagregelende autoriteit in Nederland handelt met betrekking tot de toepassing van het tweede en derde lid overeenkomstig bindend advies van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.
5.
Het bedrag van de naheffing is niet meer dan 15 percent van het in het eerste lid genoemd brutobedrag. Op het bedrag van de naheffing wordt de ter zake van dat dividend reeds ingehouden dividendbelasting, voor zover niet reeds teruggegeven, alsmede verminderingen ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 in mindering gebracht.
6.
De bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel laten onverlet de wijze van naheffing van dividendbelasting wegens het ten onrechte in aanmerking nemen van verminderingen als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de dividendbelasting 1965.
Artikel 5
De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.
Artikel 6
Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in artikel 3, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin het dividend betaalbaar werd gesteld.
Artikel 7
De tekst van het in de bijlage opgenomen formulier is niet gepubliceerd in de Staatscourant , maar is te vinden op www.belastingdienst.nl.
Het in de artikelen 2, eerste lid en artikel 3, tweede lid, bedoelde formulier wordt van rijkswege verstrekt. Het formulier is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Unit Apeldoorn/ Document & Logistiek/Logistiek Reprografisch Centrum, Postbus 20049, 7302 HA Apeldoorn. Het e-mailadres daarvan luidt: lrc.apeldoorn@belastingdienst.nl.
Dit formulier kan ook worden gedownload via de website www.belastingdienst.nl.
Artikel 8
De regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 27 september 2007 , nr. CPP 2007/556M, Stcrt. 2007, 196 wordt ingetrokken, met dien verstande dat de bepalingen van de regeling van toepassing blijven met betrekking tot dividenden die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld vóór 10  oktober 2010.
1.
Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk (Curaçao en Sint Maarten).
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
3.
Deze regeling vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 toepassing met betrekking tot dividenden die betaalbaar zijn gesteld op of na 10  oktober 2010. Verzoeken met betrekking tot dividenden die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 10 oktober 2010 welke vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, hoeven niet opnieuw te worden ingediend. Op deze verzoeken zal – voor zover hierop niet reeds vooruitlopend op deze regeling is beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking – door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking worden beslist met inachtneming van deze regeling.
Deze regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 28 februari 2011
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Algemeen
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Samenloop met vermindering van dividendbelasting wegens dooruitdeling
Artikel 3b
Artikel 4
Formele bepaling
Artikel 5
Termijn voor indiening van verzoeken om teruggaaf
Artikel 6
Formulieren
Artikel 7
Intrekking
Artikel 8
Inwerkingtreding
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht