Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Gulpen-Wittem
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat hij bij besluit van 18 oktober 2000, kenmerk MBG 2000120855, met toepassing van artikel 90, tweede en vijfde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem mogen ondervinden. Het betreft de volgende categorie├źn woningen:
- bestaande woningen die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige weg van ten minste 65 dB(A), dan wel 60 dB(A) ingeval zij deel uitmaken van een verzameling van woningen waarvan ten minste 1 woning een geluidsbelasting op dat tijdstip ondervond van ten minste 65 dB(A) (A-lijst).
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 6 december 2000 t/m 17 januari 2001, gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
- het gemeentehuis van de gemeente Gulpen-Wittem, Heerenhofweg 7 te Mechelen;
- het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag (Rijnstraat 8, bibliotheek) gedurende werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Het bezwaar dient te worden gericht aan: De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directie Geluid en Verkeer, IPC 635, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Indien de behoefte bestaat om het bezwaar mondeling toe te lichten dient dit kenbaar gemaakt te worden aan mevrouw E. Knoop, telefoon: 0318-572066. Bij gebleken belangstelling zal een hoorzitting worden georganiseerd.
Den Haag, 18 oktober 2000
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Minister
voor deze :
de ,
directeur-generaal Milieubeheer
o.l.: de ,
directeur Lokale Milieukwaliteit en Verkeer
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht