Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting bestaande woningen, gemeente Waalwijk Gemeente Waalwijk
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat hij bij besluit van 12 juli 2000, kenmerk MBG 2000075958, met toepassing van artikel 90, tweede en derde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen in de gemeente Waalwijk mogen ondervinden. Het betreft de volgende categorie├źn woningen:
- bestaande woningen die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige weg van ten minste 65 dB(A), dan wel 60 dB(A) ingeval zij deel uitmaken van een verzameling van woningen waarvan ten minste 1 woning een geluidsbelasting op dat tijdstip ondervond van ten minste 65 dB(A) (A-lijst);
- bestaande woningen die op 1 juli 1987 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige spoorweg van meer dan 65 dB(A) (Raillijst).
Met toepassing van artikel 90, vierde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de gevelmaatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, binnen de woningen.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 15 september 2000 t/m 26 oktober 2000, gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
- het gemeentehuis van de gemeente Waalwijk te Waalwijk;
- het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag (Rijnstraat 8, bibliotheek) gedurende werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Het bezwaar dient te worden gericht aan:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Directie Geluid en Verkeer IPC 635
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Indien de behoefte bestaat om het bezwaar mondeling toe te lichten dient dit kenbaar gemaakt te worden aan mevrouw E. Knoop, telefoon: (0318) 57 20 66. Bij gebleken belangstelling zal een hoorzitting worden georganiseerd.
Den Haag, 12 juli 2000
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Minister
voor deze :
de ,
directeur-generaal Milieubeheer
o.l.: de ,
wnd. directeur Geluid en Verkeer
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht