Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingwet beperkte wijzigingen met betrekking tot de verantwoording en de financiering van zorgverzekeraars aan te brengen, alsmede dat het wenselijk is in diverse wetten wetstechnische reparaties aan te brengen en een tweetal uitgewerkte wetten in te trekken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel II
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel III
[Wijzigt de Invoerings- en aanpassingwet Zorgverzekeringswet.]
1.
In aanvulling op artikel 39 van de Zorgverzekeringswet kunnen tevens ten gunste of ten laste van het Zorgverzekeringsfonds worden gebracht door het Zorginstituut vast te stellen, met zorgverzekeraars als bedoeld in de Zorgverzekeringswet te verrekenen bedragen met betrekking tot in een kalenderjaar aangevangen, bij of krachtens artikel 11 van de Zorgverzekeringswet bedoelde zorg van bij ministeriële regeling aan te wijzen categorieën zorgaanbieders, die in de twee daaropvolgende kalenderjaren bij de zorgverzekeraars in rekening is gebracht.
2.
Het eerste lid geldt slechts voor zorg die is aangevangen in het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin voor de aangewezen categorie zorgaanbieders een nieuw bekostigingssysteem is gaan gelden.
3.
Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke zorg het Zorginstituut bij toepassing van het eerste lid in aanmerking neemt, hoe het Zorginstituut de bedragen, bedoeld in dat lid, berekent en wanneer de in dat lid bedoelde verrekening dient te hebben plaatsgevonden.
Artikel IV
[Wijzigt deze wet.]
Artikel V
[Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.]
Artikel VI
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel VII
[Wijzigt de Drank- en Horecawet.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Gezondheidswet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Gratiewet.]
Artikel X
[Wijzigt de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.]
Artikel Xa
[Wijzigt de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]
Artikel XI
[Wijzigt de Kwaliteitswet zorginstellingen.]
Artikel XII
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet foetaal weefsel.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet medisch tuchtrecht BES.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet op de jeugdzorg.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet op de medische hulpmiddelen.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet op het bevolkingsonderzoek.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet publieke gezondheid.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]
Artikel XXX
[Wijzigt de Wet tijdelijk huisverbod.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.]
Artikel XXXII
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt de Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel XXXIV
[Wijzigt de Wetboek van Strafrecht.]
Artikel XXXV
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (opneming mogelijkheid tot taakherschikking) (Stb. 2011, 568).]
Artikel XXXVI
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg (verwijsindex risicojongeren).]
Artikel XXXVII
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg).]
Artikel XXXVIII
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders).]
Artikel XXXIX
De Wet van 23 oktober 1957, houdende gedeeltelijke compensatie voor de ingevolge de Algemene Ouderdomswet geheven premie over een pensioen, toegekend krachtens de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Stb. 1947, H 313) en de Wet van 23 oktober 1957, houdende gedeeltelijke compensatie voor de ingevolge de Algemene Ouderdomswet geheven premie over een pensioen, toegekend krachtens de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420) worden ingetrokken.
Artikel XXXX
[Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (herziening maatregelen kinderbescherming) (kst. 32015).]
Artikel XXXXI
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel D, van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel II, onderdeel D, in de praktijk.
Artikel XXXXII
In afwijking van de artikelen 22 juncto 32 van de Wet toelating zorginstellingen zijn op de rechtspositie van het personeel van het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen de regels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries, niet van toepassing tot 1 januari 2017.
1.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
3.
Artikel II, onderdeel E, eerste subonderdeel, werkt terug tot en met 1 januari 2006.
4.
Artikel XXIX, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel XXXXIV
Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet VWS 2013
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 4 december 2013
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
Uitgegeven de twintigste december 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIa
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel Xa
Artikel Xb
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Artikel XXXVI
Artikel XXXVII
Artikel XXXVIII
Artikel XXXIX
Artikel XXXX
Artikel XXXXI
Artikel XXXXII
Artikel XXXXIII
Artikel XXXXIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht