Wet van 14 december 2000, tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige daarmee samenhangende wetten, bijstellingen en technische verbeteringen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IVA
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel VII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.] wordt als volgt gewijzigd:
Artikel IX
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]
Artikel XI
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]
Artikel XIA
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]
Artikel XII. Tijdelijke verhoging belastingvrije som
Voor het kalenderjaar 2000 wordt de belastingvrije som, bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige, verhoogd met f 1300 indien:
a. zijn belastbare inkomen meer bedraagt dan f 28 300;
b. de belastingplichtige winst uit een onderneming geniet die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband met zijn echtgenoot;
c. zowel de belastingplichtige als zijn echtgenoot als zelfstandige verplicht verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet ; en
d. zowel de belastingplichtige als zijn echtgenoot in 1999 als zelfstandige particulier verzekerd waren voor ziektekosten.
Artikel XIII
Vervallen
Artikel XIIIa
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel XIIIb
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel XIV
Ingeval de samenloop van wetten die in 2000 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, herstelt Onze Minister van Financiën dat bij ministeriële regeling.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2001 met uitzondering van artikel IX, behoudens de onderdelen B.o en B.7a, dat in werking treedt op 30 december 2000.
2.
Artikel X werkt terug tot en met 1 september 2000, met uitzondering van onderdeel OA. Onderdeel OA van artikel X werkt terug tot en met 1 januari 2000.
3.
Artikel XII werkt terug tot en met 1 januari 2000.
4.
Artikel 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen is niet van toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2001.
5.
Artikel VI, onderdeel G, vindt voor het eerst toepassing met ingang van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2001.
6.
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen BNa en BNb, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
1.
Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001.
2.
De citeertitel kan worden afgekort tot: Veegwet Wet IB 2001.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2000
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel IVA
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XIA
Artikel XII. Tijdelijke verhoging belastingvrije som
Artikel XIII
Artikel XIIIa
Artikel XIIIb
Artikel XIIIc
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht