5. Goedkeuring voor middellijke belangen in buitenlandse beleggingslichamen
De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 bepaalt onder andere dat een forfaitair voordeel in aanmerking wordt genomen bij belangen in vrijgestelde beleggingsinstellingen en buitenlandse beleggingslichamen ( artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001). Wat betreft buitenlandse beleggingslichamen geldt dit (onder omstandigheden) ook indien het belang wordt aangehouden via een in Nederland gevestigde vennootschap ( artikel 4.14, negende lid, van de Wet IB 2001). Deze zogenoemde doorkijkregeling geldt uitdrukkelijk niet voor belangen in vrijgestelde beleggingsinstellingen ( artikel 4.14, tiende lid, van de Wet IB 2001). Volgens de Memorie van toelichting zou anders ‘in enige mate sprake kunnen zijn van overkill’ (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 533, nr. 3, blz. 13). Verwezen wordt daarbij naar het waarderingsvoorschrift van artikel 3.29a van de Wet IB 2001, dat de Nederlandse vennootschap die het belang houdt in de vrijgestelde beleggingsinstelling verplicht tot waardering van dit belang op de waarde in het economische verkeer.
Gezien deze parlementaire geschiedenis keur ik goed dat de doorkijkregeling van artikel 4.14, negende lid, van de Wet IB 2001 ook niet wordt toegepast op belangen in buitenlandse beleggingslichamen waarvoor het waarderingsvoorschrift van artikel 3.29a van de Wet IB 2001 ook geldt. Er zijn naar mijn mening geen relevante verschillen tussen samenloop van dit waarderingsvoorschrift en de doorkijkregeling bij de vrijgestelde beleggingsinstelling en bij de buitenlandse beleggingsinstelling.
Naar aanleiding van deze goedkeuring ben ik voornemens een dienovereenkomstig voorstel tot wetswijziging te doen.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Geen VBI regime voor situaties van (materieel) individueel vermogensbeheer
3. Toetsing aan de beleggingseisen
4. Splitsing omwille van het VBI regime kan vrijgesteld plaatsvinden (onder voorwaarden)
5. Goedkeuring voor middellijke belangen in buitenlandse beleggingslichamen
6. Centrale uitvoering door de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht