Let op. Deze wet is vervallen op 20 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 19 mei 2011.

Artikel 4 Vennootschapsbelasting, functionele valuta

Uitgebreide informatie
a. Vaste inrichting en voorkomingsbreuk
Als een lichaam winst geniet uit een in het buitenland gelegen vaste inrichting wordt de vrij te stellen winst van de vaste inrichting naar Nederlandse maatstaven berekend in de munt van het land waar de vaste inrichting is gevestigd. Vervolgens wordt deze winst omgerekend in euro’s. Indien gebruik wordt gemaakt van de regeling functionele valuta wordt het belastbare bedrag, waaronder de wereldwinst, berekend in de functionele valuta in plaats van in euro. In het verlengde daarvan wordt de voorkomingsbreuk eveneens in functionele valuta berekend. Een bedrag dat op grond van artikel 34 (doorschuifregeling) of artikel 35 (inhaalregeling) van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna Bvdb) naar het volgende jaar wordt overgebracht, wordt ook vastgesteld in de functionele valuta.
b. Vaste inrichting heeft functionele valuta
Als in het land waar de vaste inrichting zich bevindt een met de regeling functionele valuta vergelijkbare regeling bestaat en op basis daarvan in het andere land aangifte wordt gedaan in dezelfde functionele valuta als in Nederland, keur ik goed dat bij de berekening van de vrij te stellen vaste inrichtingwinst wordt uitgegaan van deze functionele valuta. Hierbij geldt als voorwaarde dat het lichaam voor de berekening van de vrij te stellen vaste inrichtingwinst dezelfde voorwaarden accepteert als die worden gesteld ten aanzien van de toepassing van de regeling functionele valuta voor het generale resultaat. Slechts indien zowel de winst van het hoofdhuis als de winst van de vaste inrichting in dezelfde functionele valuta wordt berekend, treden er geen vertaalresultaten op. De goedkeuring geldt dan ook niet indien in het desbetreffende buitenland een afwijkende functionele valuta wordt gehanteerd.
c. Verrekening buitenlandse bronbelasting
Te verrekenen buitenlandse bronbelasting dient in beginsel in euro’s te worden omgerekend op basis van de wisselkoers van de buitenlandse valuta op het tijdstip waarop die buitenlandse belasting wordt ingehouden.
Ik keur goed dat in afwijking hiervan bronbelasting wordt vastgelegd in de functionele valuta. Bronbelasting welke in andere valuta luidt dan de functionele valuta, wordt hiertoe omgerekend tegen de wisselkoers op het inhoudingstijdstip in de functionele valuta. Voor de verrekening van de bronbelasting wordt de in functionele valuta luidende bronbelasting vervolgens omgerekend in euro tegen de gemiddelde jaarkoers (zoals dat ook bij het vaststellen van de belastbare winst gebeurt). Een aan het einde van enig boekjaar (in euro luidend) nog te verrekenen bedrag wordt tegen de gemiddelde koers van dat jaar weer omgerekend in functionele valuta en schuift op de voet van artikel 37 Bvdb door naar een volgend boekjaar.
Ook keur ik goed dat indien een lichaam op het overgangstijdstip (als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, RFV), nog te verrekenen bronbelasting uit voorgaande jaren heeft, de nog te verrekenen bronbelasting wordt omgerekend in functionele valuta. Ook hier wordt voor de verrekening van de bronbelasting de in functionele valuta luidende bronbelasting vervolgens omgerekend in euro tegen de gemiddelde jaarkoers en vindt doorschuiving van een eventueel resterend te verrekenen bedrag plaats zoals hiervoor is beschreven.
Voorwaarde voor toepassing van deze goedkeuringen is dat het lichaam voor ingang van de regeling functionele valuta schriftelijk aan de bevoegde inspecteur verklaart welke goedkeuring(en) hij zal toepassen, dat hij deze zal toepassen in alle jaren waarin de regeling functionele valuta geldt en dat hij accepteert dat de voorwaarden zoals genoemd in de RFV (10-jaarstermijn, overgangskoers, teruggangskoers e.d.) van overeenkomstige toepassing zijn.
Inhoudsopgave
1. De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt ( artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW)
2. Functionele valuta voor alle rechtspersonen binnen fiscale eenheid
3. Toe te passen buitenlandse valuta en koersen
4. Voorkoming dubbele belasting
5. Ingetrokken regeling(en)
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht