Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2015.

Vennootschapsbelasting; octrooibox

Uitgebreide informatie
Vennootschapsbelasting; octrooibox
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit is voor de toepassing van de octrooibox een goedkeuring ter zake van innovatieverliezen opgenomen.
Aanleiding en goedkeuring
De vraag is opgekomen of exploitatieverliezen ter zake van een immaterieel activum als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: innovatieverliezen) voor 10/H gedeelte dan wel volledig in aanmerking kunnen worden genomen.
Uit de Memorie van antwoord van de Wet werken aan winst kan worden afgeleid dat innovatieverliezen slechts voor 10/H gedeelte in aanmerking kunnen worden genomen. Op basis van een strikt taalkundige uitleg van de zinsnede ‘voor zover het saldo van de in dat jaar genoten voordelen’ uit artikel 12b, vijfde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kan echter het tegendeel worden verdedigd.
Gelet op de huidige (krediet)crisis acht ik een uitkomst waarbij exploitatieverliezen ter zake van octrooien slechts voor de verhouding 10/25,5 in aanmerking worden genomen niet wenselijk. Deze uitkomst leidt namelijk tot niet voorziene en onbedoelde effecten.
Goedkeuring
Gelet op het voorgaande keur ik onder voorwaarde goed dat een dergelijk innovatieverlies niet voor 10/H gedeelte, maar volledig verrekenbaar is met belastbare winsten van het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren.
Voorwaarden
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
Het innovatieverlies vergroot niet de ruimte, bedoeld in artikel 12b, zesde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Deze goedkeuring heeft betrekking op innovatieverliezen die zijn ontstaan in 2009 en 2010.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 11 augustus 2009
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Aanleiding en goedkeuring
Goedkeuring
Voorwaarden
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht