Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4.1 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels

Uitgebreide informatie
4.1. Handelaar in alcoholvrije dranken die zijn vrijgesteld van verbruiksbelasting
Op grond van artikel 29, tweede lid, van de wet kan alleen aan degene die aan alcoholvrije dranken een vrijstellingsbestemming geeft een vergunning worden verleend. Dit heeft tot gevolg dat een handelaar in alcoholvrije dranken alleen met betaling van de verbruiksbelasting aan een vrijstellingsgenietende kan leveren. De vrijstellingsgenietende kan vervolgens teruggaaf van verbruiksbelasting vragen. De handelaar zou alleen met een IVV onder schorsing van de verbruiksbelasting aan een vrijstellingsgenietende kunnen leveren.
Goedkeuring
Ik keur, mede ter voorkoming van administratieve lasten, goed dat aan handelaren die regelmatig alcoholvrije dranken aan vrijstellingsgenietenden leveren ook een vrijstellingsvergunning wordt verleend als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet.
Naast de wettelijk voorgeschreven voorwaarden, kan de inspecteur in de vergunning nadere voorwaarden stellen. Zo kan worden bepaald dat aan de inspecteur een overzicht wordt verstrekt waaruit blijkt aan welke vrijstellingsgenietenden de goederen met vrijstelling worden afgeleverd.
Inhoudsopgave
Gebruikte begrippen en afkortingen
1. Inleidende bepalingen
1.1. Tijdelijk buiten de inrichting brengen van alcoholvrije dranken
1.2. Rechtstreekse aflevering van alcoholvrije dranken
1.2.1. Inleiding
1.2.2. Goedkeuring
1.2.3. Voorwaarden
1.3. Onderbreken vervoer onder schorsing. Overlading en tijdelijke opslag buiten een inrichting voor alcoholvrije dranken
2. Definities van de goederen en tarieven
3. Uitslag en Invoer
3.1. Inrichting zonder fysieke opslag (fictieve inrichting)
3.2. Achterwege laten van een verzoek tot het doen van weekaangifte
4. Vrijstellingen en teruggaaf
4.1. Handelaar in alcoholvrije dranken die zijn vrijgesteld van verbruiksbelasting
4.2
5. Bijzondere bepalingen
5.1
5.2
5.3
5.4. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in een IVV
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
6.1
6.2
7. Ingetrokken regeling(en)
8. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht