Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Overwegende dat de eenheid bij de toepassing der rechtsregels, die België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijk hebben, bevorderd dient te worden,
Hebben tot dat doel besloten over te gaan tot het sluiten van een Verdrag betreffende de instelling van een Benelux-Gerechtshof en hebben tot hun Gevolmachtigden benoemd:
Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
Zijne Excellentie de Heer H. Fayat, Minister, Adjunct voor Buitenlandse Zaken;
Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:
Zijne Excellentie de Heer P. Werner, Minister van Buitenlandse Zaken;
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
Zijne Excellentie de Heer J. M. A. H. Luns, Minister van Buitenlandse Zaken,
1.
Elk van de drie Regeringen kan het Hof verzoeken bij wege van advies zijn oordeel te geven over de uitleg van een krachtens artikel 1 aangewezen rechtsregel.
2.
Van dit verzoek wordt door de griffie van het Hof mededeling gedaan aan de beide andere Regeringen, die dan op hun beurt beschouwingen ter zake aan het Hof kunnen doen toekomen. Het Hof doet een kennisgeving, waarin het voorwerp van het verzoek summier is omschreven, onverwijld opnemen in het officiële publikatieblad van elk der drie landen.
3.
Partijen die betrokken mochten zijn bij een rechtsgeding of een arbitrage, waarbij dezelfde vraag aan de orde is, kunnen eveneens hun beschouwingen doen toekomen aan het Hof, dat dan zijn oordeel kan opschorten totdat de rechter voor wie de zaak aanhangig is, uitspraak heeft gedaan.
4.
Het Hof zal bij de uitoefening van zijn adviserende bevoegdheden de op de rechtspraak betrekking hebbende bepalingen van dit Verdrag zoveel mogelijk tot richtsnoer nemen.
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. Instelling, doel en zetel van het Hof
+ HOOFDSTUK II. Organisatie
+ HOOFDSTUK III. Rechtspraak
- HOOFDSTUK IV. Adviezen
+ HOOFDSTUK V. College van Scheidsrechters
+ HOOFDSTUK VI. Rechtspleging en gerechtskosten
+ HOOFDSTUK VII. Financiële bepaling
+ HOOFDSTUK VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht