Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
- Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

ErfgoedwetArtikel 10.1. Intrekking [Treedt in werking per 01-07-2016]
De volgende wetten worden ingetrokken: 
Artikel 10.1. Intrekking
De volgende wetten worden ingetrokken: 
a. Monumentenwet 1988 ; 
a. Monumentenwet 1988 ; 
b. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen ; 
b. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen ; 
c. Wet tot behoud van cultuurbezit ; 
c. Wet tot behoud van cultuurbezit ; 
d. Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet (Stb. 2002, 145); 
d. Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet (Stb. 2002, 145); 
e. Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied ; en 
e. Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied ; en 
f. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten . 
f. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten . 
Artikel 10.2. Nieuwe grondslag [Treedt in werking per 01-07-2016]
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de volgende regelingen op artikel 7.7, eerste lid , van deze wet: 
Artikel 10.2. Nieuwe grondslag
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de volgende regelingen op artikel 7.7, eerste lid , van deze wet: 
a. Subsidieregeling instandhouding monumenten ; en 
a. Subsidieregeling instandhouding monumenten ; en 
b. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten . 
b. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten . 
Artikel 10.3. Algemene douanewet
[Wijzigt de Algemene douanewet.] 
Artikel 10.4. Algemene wet bestuursrecht
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.] 
Artikel 10.5. Burgerlijk Wetboek Boek 3
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.] 
Artikel 10.6. Comptabiliteitswet 2001
[Wijzigt de Comptabiliteitswet 2001.] 
Artikel 10.7. Crisis- en herstelwet
[Wijzigt de Crisis- en herstelwet.] 
Artikel 10.9. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.] 
Artikel 10.10. Wet inkomstenbelasting 2001
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.] 
Artikel 10.11. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken [Treedt in werking per 01-07-2016]
[Wijzigt de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.] 
Artikel 10.11. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
[Wijzigt de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.] 
Artikel 10.13. Wet op de economische delicten
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.] 
Artikel 10.14. Wet op het specifiek cultuurbeleid
[Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.] 
Artikel 10.15. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V. [Treedt in werking per 01-07-2016]
[Wijzigt de Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.] 
Artikel 10.15. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.
[Wijzigt de Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.] 
Artikel 10.16. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.] 
Artikel 10.17. Wet waardering onroerende zaken
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]