Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

Erfgoedwet1.
Onze Minister kan bij besluit een instelling belasten met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen. 
1.
Onze Minister kan bij besluit een instelling belasten met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen. 
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid is voor onbepaalde tijd. 
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid is voor onbepaalde tijd. 
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt genomen met inachtneming van: 
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt genomen met inachtneming van: 
a. de deskundigheid, kennis en ervaring van de instelling met het beheren en behouden van cultuurgoederen; 
a. de deskundigheid, kennis en ervaring van de instelling met het beheren en behouden van cultuurgoederen; 
b. de geschiktheid van de voorzieningen van de instelling voor het beheren en behouden van cultuurgoederen en de toegankelijkheid van de voorzieningen voor het publiek; 
b. de geschiktheid van de voorzieningen van de instelling voor het beheren en behouden van cultuurgoederen en de toegankelijkheid van de voorzieningen voor het publiek; 
c. het belang van cultuurgoederen van de instelling of de samenhang van die cultuurgoederen met museale cultuurgoederen van de Staat; 
c. het belang van cultuurgoederen van de instelling of de samenhang van die cultuurgoederen met museale cultuurgoederen van de Staat; 
d. de verantwoordelijkheid die andere bestuursorganen voor de desbetreffende cultuurgoederen hebben genomen; 
d. de verantwoordelijkheid die andere bestuursorganen voor de desbetreffende cultuurgoederen hebben genomen; 
e. de doelmatige besteding van middelen. 
e. de doelmatige besteding van middelen. 
1.
Het besluit, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid , vermeldt op welke cultuurgoederen of verzamelingen het besluit ziet. 
1.
Het besluit, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid , vermeldt op welke cultuurgoederen of verzamelingen het besluit ziet. 
2.
Onze Minister kan na overleg met de desbetreffende instelling het besluit wijzigen ten aanzien van de cultuurgoederen of verzamelingen waar het op ziet. 
2.
Onze Minister kan na overleg met de desbetreffende instelling het besluit wijzigen ten aanzien van de cultuurgoederen of verzamelingen waar het op ziet. 
3.
Voor zover het besluit betrekking heeft op museale cultuurgoederen van de Staat worden deze cultuurgoederen voor de tijd dat het besluit daarop betrekking heeft van rechtswege in bruikleen gegeven als bedoeld in artikel 1777 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek . 
3.
Voor zover het besluit betrekking heeft op museale cultuurgoederen van de Staat worden deze cultuurgoederen voor de tijd dat het besluit daarop betrekking heeft van rechtswege in bruikleen gegeven als bedoeld in artikel 1777 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek . 
4.
Voor zover het besluit betrekking heeft op andere cultuurgoederen of verzamelingen, is paragraaf 2.1 op die cultuurgoederen en verzamelingen van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 2.6, vierde lid . 
4.
Voor zover het besluit betrekking heeft op andere cultuurgoederen of verzamelingen, is paragraaf 2.1 op die cultuurgoederen en verzamelingen van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 2.6, vierde lid . 
1.
Een instelling die is belast met de zorg, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid , voert planmatig beleid voor het behoud en beheer van de cultuurgoederen of verzamelingen. 
1.
Een instelling die is belast met de zorg, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid , voert planmatig beleid voor het behoud en beheer van de cultuurgoederen of verzamelingen. 
2.
Onze Minister kan nadere regels stellen voor het planmatig beleid of kan daarvoor verplichtingen verbinden aan het besluit, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid . 
2.
Onze Minister kan nadere regels stellen voor het planmatig beleid of kan daarvoor verplichtingen verbinden aan het besluit, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid . 
1.
Onze Minister kan een besluit als bedoeld in artikel 2.8 intrekken: 
1.
Onze Minister kan een besluit als bedoeld in artikel 2.8 intrekken: 
a. op verzoek van de desbetreffende instelling; 
a. op verzoek van de desbetreffende instelling; 
b. indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen op grond van deze wet; of 
b. indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen op grond van deze wet; of 
c. op basis van de overwegingen, bedoeld in artikel 2.8, derde lid . 
c. op basis van de overwegingen, bedoeld in artikel 2.8, derde lid . 
2.
Bij toepassing van het eerste lid, onder c, treedt het besluit niet eerder in werking dan vier jaren na dagtekening van het besluit. 
2.
Bij toepassing van het eerste lid, onder c, treedt het besluit niet eerder in werking dan vier jaren na dagtekening van het besluit.