Erfgoedwet
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Beheer van collecties
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed
+ Hoofdstuk 4. Bescherming van erfgoed
+ Hoofdstuk 5. Archeologische monumentenzorg
+ Hoofdstuk 6. Internationale teruggave
+ Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen
- Hoofdstuk 8. Handhaving en toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 10. Intrekken en wijzigen andere wetten
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Geschiedenis-overzicht

ErfgoedwetArtikel 8.3. Toezichthouders [Treedt in werking per 01-07-2016]
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de bij besluit door Onze Minister aangewezen inspecteurs en andere bij besluit van Onze Minister daartoe aangewezen ambtenaren. 
Artikel 8.3. Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de bij besluit door Onze Minister aangewezen inspecteurs en andere bij besluit van Onze Minister daartoe aangewezen ambtenaren. 
1.
Met de opsporing van de strafbaar gestelde overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering , belast: 
1.
Met de opsporing van de strafbaar gestelde overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering , belast: 
a. de toezichthouders, bedoeld in artikel 8.3 , voor zover zij daartoe bij besluit van Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn aangewezen; 
a. de toezichthouders, bedoeld in artikel 8.3 , voor zover zij daartoe bij besluit van Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn aangewezen; 
b. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane. 
b. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane. 
2.
De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, zijn tevens belast met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht , voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf. 
2.
De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, zijn tevens belast met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht , voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf. 
Artikel 8.5. Plaatsing in de Staatscourant [Treedt in werking per 01-07-2016]
Van een besluit als bedoeld in artikel 8.3 of artikel 8.4, eerste lid, onder a , wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 
Artikel 8.5. Plaatsing in de Staatscourant
Van een besluit als bedoeld in artikel 8.3 of artikel 8.4, eerste lid, onder a , wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.