Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Artikel II. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht
Artikel III. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Artikel IV. Invoeringsbepalingen
Artikel V. Overgangsbepalingen
Artikel VI. Inwerkingtreding

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd) 
 
Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd 
Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd 
 
 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is keuzedelen te introduceren waarop mede, naast de kwalificaties, beroepsopleidingen worden gebaseerd teneinde deelnemers een bredere of meer verdiepende toerusting voor de arbeidsmarkt te bieden of een betere voorbereiding voor vervolgonderwijs alsmede sneller en beter in te spelen op actuele ontwikkelingen en innovaties in het beroepenveld op de arbeidsmarkt en op de aansluiting op vervolgonderwijs, in het bijzonder in de eigen regio; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is keuzedelen te introduceren waarop mede, naast de kwalificaties, beroepsopleidingen worden gebaseerd teneinde deelnemers een bredere of meer verdiepende toerusting voor de arbeidsmarkt te bieden of een betere voorbereiding voor vervolgonderwijs alsmede sneller en beter in te spelen op actuele ontwikkelingen en innovaties in het beroepenveld op de arbeidsmarkt en op de aansluiting op vervolgonderwijs, in het bijzonder in de eigen regio; 
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
Artikel I. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.] 
Artikel I. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.] 
Artikel II. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.] 
Artikel II. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.] 
1.
Op het moment van inwerkingtreding van deze wet strekt de beschikking afgegeven op grond van artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zich mede uit over keuzedelen. 
1.
Op het moment van inwerkingtreding van deze wet strekt de beschikking afgegeven op grond van artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zich mede uit over keuzedelen. 
2.
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs . 
2.
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs . 
3.
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs . 
3.
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de entreeopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs . 
4.
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de specialistenopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs . 
4.
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt invoering van keuzedelen op grond van deze wet niet voor de specialistenopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs . 
Artikel V. Overgangsbepalingen
Deelnemers die op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs , zoals deze luidde op het moment voor inwerkingtreding van deze wet een beroepsopleiding volgen, worden door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld deze beroepsopleiding te voltooien, gedurende een periode van de desbetreffende studieduur vermeerderd met twee jaar. 
Artikel V. Overgangsbepalingen
Deelnemers die op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs , zoals deze luidde op het moment voor inwerkingtreding van deze wet een beroepsopleiding volgen, worden door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld deze beroepsopleiding te voltooien, gedurende een periode van de desbetreffende studieduur vermeerderd met twee jaar. 
Artikel VI. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
Artikel VI. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
 
 
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 
Gegeven te 
Gegeven te 
Wassenaar, 14 oktober 2015 
Wassenaar, 14 oktober 2015 
Willem-Alexander 
Willem-Alexander 
 
 
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. Bussemaker 
M. Bussemaker 
 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
S.A.M. Dijksma 
S.A.M. Dijksma 
Uitgegeven de derde november 2015 
Uitgegeven de derde november 2015 
 
 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 
G.A. van der Steur