Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 maart 2011, houdende regels over vergoedingen voor de voorzitter, de leden van organen en de leden van adviescommissies van het hoofdbedrijfschap voor de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2013 (Vergoedingsregeling voorzitter, bestuurs- en commissieleden Hoofdbedrijfschap Ambachten 2011-2012)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
gelet op de artikelen 72, 77, 83, 85 en 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie ;
b. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
c. organen: het bestuur, het dagelijks bestuur en commissies als bedoeld in artikel 88a van de wet;
d. adviescommissies: commissies die geen orgaan zijn als bedoeld in artikel 72 van de wet.
1.
De voorzitter ontvangt voor de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2013 een vergoeding voor derving van inkomsten. alsmede voor representatie- en overige kosten, niet zijnde reis- en verblijfkosten, van € 12.300 per jaar voor elk dagdeel dat de voorzitter per week als regel ten behoeve van het Hoofdbedrijfschap Ambachten werkzaam is.
2.
Het aantal dagdelen voor 2011 en voor 2012 bedraagt 4 per week.
3.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid bedraagt, gedurende de periode 1 september 2011 tot 1 juli 2012, het aantal dagdelen 5 per week.
Artikel 3
De voorzitter ontvangt een vergoeding van de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten.
1.
De leden van het dagelijks bestuur ontvangen voor de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2013 buiten de in artikel 5 vermelde vergoedingen een forfaitaire vergoeding van € 1.949 per jaar.
2.
Voor gedeelten van kalenderjaren bedraagt de in het eerste lid bedoelde vergoeding een evenredig deel van de vergoeding over een geheel jaar.
3.
Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van de voorzitter.
1.
De leden van de organen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten en van adviescommissies, ontvangen voor iedere door hen bijgewoonde vergadering in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2013:
a. een vacatievergoeding van € 410
b. een verblijfsverqoedinq van € 16 en
c. een reiskostenvergoeding van € 0.31 per kilometer.
2.
Het dagelijks bestuur kan op verzoek van de commissies ais bedoeld in artikel 88a van de wet of op verzoek van de adviescommissies lagere vergoedingen vaststellen dan genoemd in het eerste lid.
3.
Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van de voorzitter.
Artikel 6
Plaatsvervangende bestuursleden zijn vergoedingsgerechtigd indien zij
a. aan een bestuursvergadering deelnemen in de plaats van de leden waarvoor zij als plaatsvervanger zijn aangewezen, of
b. op uitnodiging van de voorzitter aan een bestuursvergadering deelnemen.
1.
Plaatsvervangende leden van commissies als bedoeld in artikel 88a van de wet of van adviescommissies zijn vergoedingsgerechtigd indien zij
a. aan een commissievergadering deelnemen in de plaats van de leden waarvoor zij als plaatsvervanger zijn aangewezen, of
b. op uitnodiging van de voorzitter aan een commissievergadering deelnemen.
2.
De voorzitter kan bepalen dat andere deelnemers aan vergaderingen dan de leden of plaatsvervangende leden van commissies als bedoeld in het eerste lid vergoedingsgerechtigd zijn.
1.
De in artikel 5 bedoelde vacatievergoeding en verblijfsvergoeding worden per dagdeel slechts eenmaal toegekend, ongeacht het aantal bijgewoonde vergaderingen.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder dagdeel verstaan: het deel van de dag dat begint op het tijdstip van aanvang van de eerste bijgewoonde vergadering en dat eindigt vijf uren na dit aanvangstijdstip.
Artikel 9
De getekende presentielijst van een vergadering strekt tot uitsluitend bewijs dat leden de desbetreffende vergadering hebben bijgewoond of voorgezeten.
Artikel 10
Voor de vaststelling van de reiskostenvergoeding wordt als grondslag gehanteerd, de afstand heen en terug tussen het huisadres en de plaats waar de vergadering wordt gehouden; de afstand wordt vastgesteld op basis van de meest gebruikelijke reisroute over de weg.
Artikel 11
Indien een lid op twee aansluitende dagdelen binnen één gemeente meer dan één vergadering bijwoont, in welke hoedanigheid dan ook, heeft dit lid slechts recht op éénmaal de reiskostenvergoeding.
Artikel 12
De voorzitter kan, indien daartoe naar zijn oordeel aanleiding bestaat, bepaalde bijeenkomsten met vergaderingen gelijkstellen en bepalen in hoeverre deelnemers vergoedingsgerechtigd zijn.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van goedkeuring door de Sociaal-Economische Raad en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als Vergoedingsregeling voorzitter, bestuurs- en commissieleden Hoofdbedrijfschap Ambachten 2011-2012.
Den Haag, 2 maart 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Vergoeding voorzitter
+ § 3. Vergoeding leden dagelijks bestuur
+ § 4. Vergadervergoeding leden organen en adviescommissies
+ § 5. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht