Let op. Deze wet is vervallen op 10 november 2004. U leest nu de tekst die gold op 9 november 2004.

Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur

Uitgebreide informatie
Wet van 28 maart 1996, houdende regels inzake vergunningen voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur (Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat door de wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen bij wet van ( Stb . ...) de exploitatie- en gebruiksmogelijkheden van kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen als bedoeld in de artikelen 21 en 23 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen alsmede de aanlegmogelijkheid van de kabelgebonden inrichtingen als bedoeld in artikel 23 van deze wet zijn verruimd;
dat het mede ter bevordering van een situatie met meerdere aanbieders van een landelijke kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur wenselijk is een wettelijke regeling te treffen voor het verlenen van vergunningen voor de exploitatie van kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen als bedoeld in de artikelen 21 en 23 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen als openbaar telecommunicatienet door het aan derden aanbieden van vaste verbindingen en voor de aanleg en instandhouding van nieuwe kabelgebonden infrastructuur;
dat het in verband met de huidige indeling van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen wenselijk is om, in afwachting van de algehele herziening van die wet, de grondslag voor de verlening van deze vergunningen niet in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen maar in een afzonderlijke wet neer te leggen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 11
De houder van de infrastructuurvergunning is gerechtigd en verplicht tot het bij of krachtens de Wet op de telecommunicatievoorzieningen terzake bepaalde.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 maart 1996
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven achtentwintigste juni 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I
+ HOOFDSTUK II
+ HOOFDSTUK III. INFRASTRUCTUURVERGUNNINGEN MET EEN GEBIEDSBEPERKING
+ HOOFDSTUK IV
+ HOOFDSTUK V
+ HOOFDSTUK VI
+ HOOFDSTUK VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht