Verlenging Regeling Diversiteitsimpuls Werving en Behoud Aan: de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD; i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen en het KLPD; de hoofden P&O van de regionale politiekorpsen en het KLPD; de voorzitter van het college van bestuur van het LSOP. Geachte heer, mevrouw,
Onder verwijzing naar de brief van mijn ambtsvoorganger betreffende de Regeling Diversiteitimpuls Werving en Behoud , d.d. 6 februari 2001, deel ik u het volgende mede.
In het kader van genoemde regeling heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de jaren 2000 t/m 2002 jaarlijks € 2,36 mln. toegekend aan de (regionale) politiekorpsen ten behoeve van de diversiteitprojecten.
De Regeling Diversiteitimpuls Werving en Behoud vervalt 31 december 2003. Dit houdt verband met de financiële verantwoording van de in 2002 toegekende en bestede subsidiegelden in de (regionale) jaarrekening 2002 die in 2003 bij mij wordt ingediend.
Inmiddels is gebleken dat in een aantal korpsen deze gesubsidieerde projecten, om diverse redenen, later dan was gepland zijn gestart. Dit heeft tot gevolg dat deze projecten niet binnen de gestelde termijn zullen zijn afgerond, zodat er in dat kader ook in 2003 nog bestedingen zullen plaatsvinden.
Daar ik er veel belang aan hecht dat deze projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd, heb ik, gelet op het bovenstaande, besloten de Regeling Diversiteitimpuls Werving en Behoud met een jaar te verlengen tot 31 december 2004. Hierdoor wordt de korpsen de gelegenheid geboden de projecten die niet binnen de gestelde termijn zijn gerealiseerd alsnog in 2003 af te ronden en de eindverantwoording van de subsidiegelden op te nemen in de (regionale) jaarrekening 2003 die in 2004 bij mij worden ingediend.
Overigens ben ik voornemens medio 2003 een evaluatie te laten plaatsvinden naar de voortgang van de projecten die in het kader van de betreffende regeling zijn gesubsidieerd. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd.
Hoogachtend,
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Staatssecretaris
voor deze,
de
directeur Politie
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht