Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening aanwijzing productschappen

Uitgebreide informatie
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 15 september 2000 houdende aanwijzing van de productschappen die medewerking verlenen ten behoeve van de invordering van aan het Landbouwschap verschuldigde bedragen (Verordening aanwijzing productschappen)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 36 en 96, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Besluit opheffing Landbouwschap;
Besluit:
Artikel 1
De medewerking, in de zin van artikel 6, tweede lid, van het Besluit opheffing Landbouwschap, wordt verleend door de besturen van de volgende productschappen:
a. het Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. het Productschap Tuinbouw;
c. het Productschap Pluimvee en Eieren;
d. het Productschap Vee en Vlees;
e. het Produktschap voor Zuivel.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit opheffing Landbouwschap in werking treedt. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in de eerste volzin bedoelde tijdstip, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening aanwijzing productschappen.
Den Haag, 15 september 2000
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht