Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 24 maart 2009, houdende de vaststelling van een algemene heffing groenten en fruit 2009 (Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2009)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 24 februari 2009.
Besluit:
1.
Deze verordening verstaat onder:
2.
Deze verordening is niet van toepassing op de teelt van uien.
3.
Met de ondernemer wordt gelijk gesteld de natuurlijke of rechtspersoon die groenten en fruit van Nederlandse telers, al dan niet via een afzetorganisatie of een bemiddelaar, aankoopt of uit het buitenland aankoopt en deze zonder tussenkomst van andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de aankoopwaarde handel wordt in dat geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen op deze wijze van telers of uit het buitenland is aangekocht.
1.
De ondernemer die een onderneming drijft, met als activiteit het handelen in groenten en fruit, het bewerken, het telen of verduurzamen van groenten en fruit, is verplicht aan het productschap jaarlijks een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden de bestuurskosten en de huishoudelijke kosten van het productschap gefinancierd.
2.
De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit of op basis van de Verordening PT algemene bepalingen 2007 aan het productschap verstrekte gegevens.
Artikel 3
a) Champignons: 0,052% van de omzet
b) Overige paddenstoelen: 0,052% van de omzet
c) Uitgangsmateriaal: 0,012% van de omzet
1.
Aan de ondernemer, die de hieronder genoemde groenten en fruit teelt, wordt de heffing opgelegd naar het grondgebruik. De heffing wordt berekend naar de oppervlakte van de bij zijn onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
2.
Aan de ondernemer, die de onder a, b en c vermelde groenten en fruit teelt, wordt de heffing opgelegd over de omzet en bedraagt voor:
1.
Voor de toepassing van artikel 3, onderdeel 1, wordt onder de bij zijn onderneming behorende cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:
a. zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. als overig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
2.
Cultuurgrond wordt gerekend naar de gemeten maat.
3.
De belasting van gedeelten van groepen met als eenheid hectare of are of centiare is evenredig aan de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare of are worden naar beneden afgerond, tot een veelvoud van respectievelijk are en centiare.
1.
Aan de ondernemer die handelt in groenten en fruit, wordt de heffing opgelegd naar de grondslag "aankoopwaarde handel". Aan de ondernemer die groenten en fruit bewerkt, wordt de heffing ook opgelegd naar de grondslag "aankoopwaarde handel". Indien groenten en fruit zijn aangekocht uit het buitenland wordt voor "aankoopwaarde handel" gebruik gemaakt van de CIF- waarde. Voor de ondernemer die handelt in groenten en fruit of die groenten en fruit bewerkt, bedraagt de heffing 0,02% van de "aankoopwaarde handel".
2.
In afwijking van het eerste lid, wordt de heffing voor de handel in uien opgelegd over het aantal aangekochte netto kilogrammen. De heffing wordt uitgedrukt in euro per kg uien en bedraagt € 1,65 per 100.000 kg.
3.
Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de afzetorganisatie/bemiddelaar die producten voor eigen rekening en risico verhandelt.
1.
Aan de ondernemer die groenten en fruit verduurzaamt wordt de heffing opgelegd naar de grondslag omzet "af fabriek". Voor de ondernemer die groenten en fruit verduurzaamt, bedraagt de heffing 0,025% van de omzet "af fabriek".
2.
Uitgezonderd van de heffing zijn: pindakaas, sauzen, natte en droge soepen, aroma's, limonades, salades, kindervoedsel en kant en klaarmaaltijden
1.
De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
2.
In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
Artikel 8
Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 7, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
2.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
1.
Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
2.
Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.
3.
Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 april 2009, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2009.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening algemene heffing groenten en fruit 2009.
Zoetermeer, 24 maart 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
+ § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht