Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 23 september 2009, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing detailhandel in aardappelen, groenten en fruit voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2010)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie AGF-Detailhandel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
c. detailhandel in AGF: het verkopen van aardappelen, groenten en fruit aan particulieren;
d. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;
e. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;
g. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap detailhandel.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in aardappelen, groenten en fruit wordt uitgeoefend.
1.
Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, wordt voor het jaar 2010 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van activiteiten op het terrein van promotie, professionalisering van de bedrijfsvoering, versterking vakbekwaamheid en arbozorg. Met deze activiteiten wordt een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel AGF beoogd.
2.
De bestemmingsheffing bestaat uit:
a. een basisheffing van € 141,- per onderneming; en
b. een (filiaal)heffing van € 49,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.
3.
Het tweede lid, onder b, is niet van toepassing op ondernemers die de detailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel uitoefenen.
4.
De bestemmingsheffing bedraagt maximaal € 582,- voor ten hoogste 10 verkoopplaatsen.
1.
Aan de ondernemer die lid is van:
a. De Bond van Detailhandelaren in Aardappelen, Groente en Fruit “AGF- Detailhandel Nederland”, of
b. Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
en over het jaar 2009 aan een van deze organisaties de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van € 26,- per onderneming. De aftrek bedraagt nooit meer dan 40% van de bestemmingsheffing met een maximum van 50% van de betaalde contributie (exclusief BTW).
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitcriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
3.
De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan en daarop door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel positief is beslist.
Artikel 6
Het besluit tot het opleggen van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 3, het toepassen van georganiseerdenaftrek als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, alsmede besluiten voortvloeiend uit artikel 5 van deze verordening worden genomen door de voorzitter.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking na afkondiging in het Verordeningenbald Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2010.
Den Haag, 23 september 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De bestemmingsheffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht