Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2012, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing detailhandel in aardappelen, groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2013)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie AGF-Detailhandel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
c. detailhandel in AGF: het verkopen van aardappelen, groenten en fruit aan particulieren;
d. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;
e. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;
g. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in aardappelen, groenten en fruit wordt uitgeoefend.
1.
Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, wordt voor het jaar 2013 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van activiteiten op het terrein van imagobevordering van de groenteman, kwaliteitsbevordering en professionalisering bedrijfsvoering. Met deze activiteiten wordt een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel AGF beoogd.
2.
De bestemmingsheffing bestaat uit:
a. een basisheffing van € 121,50 per onderneming;
b. en een (filiaal)heffing van € 49 voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.
3.
Het tweede lid, onder b, is niet van toepassing op ondernemers die de detailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel uitoefenen.
4.
De bestemmingsheffing bedraagt maximaal € 562,50 voor ten hoogste 10 verkoopplaatsen.
Artikel 4
De artikelen 6 tot en met 17 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2013 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Het besluit tot het opleggen van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 3, alsmede besluiten voortvloeiend uit artikel 4 van deze verordening worden genomen door de voorzitter.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2013.
Den Haag, 31 oktober 2012
voorzitter a.i.
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De bestemmingsheffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht