Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 1 november 2011, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte voor het jaar 2012 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2012)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
c. werkzame personen: de personen die doorgaans ten minste 15 uur per week in de onderneming werkzaam zijn. Deze personen kunnen zijn:
- al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers;
- meewerkende ondernemer;
- meewerkend gezinslid van de ondernemer;
d. detailhandel in wild en gevogelte: het verkopen van wild en gevogelte aan particulieren;
e. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;
g. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend.
1.
Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 2 wordt voor het jaar 2012 een bestemmingsheffing opgelegd ter financiering van de activiteiten van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in wild en gevogelte door middel van professionalisering van de werkenden en ondernemingen in de branche en collectieve promotie.
2.
De heffing bestaat uit:
a. Een basisheffing van € 267,- per onderneming; en
b. Een filiaalheffing van € 267,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming waarin de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend.
3.
Het tweede lid, onder b, is niet van toepassing op ondernemers die de detailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel uitoefenen.
Artikel 5
Het besluit tot het opleggen van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 3, alsmede besluiten voortvloeiend uit artikel 4 van deze verordening worden genomen door de voorzitter.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2012.
Den Haag, 1 november 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De bestemmingsheffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht