Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2006)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 11-03-2007]
Deze verordening neemt de terminologie over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 2, tweede lid
a. ondernemer : degene, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
b. runderen : runderen, huisdieren, van 1 jaar en ouder;
c. kalveren : runderen, huisdieren, jonger dan 1 jaar;
d. varkens : varken, huisdier, ongeacht leeftijd of geslacht, met een levend gewicht van meer dan 30 kg of met een geslacht gewicht van meer dan 20 kg;
e. big : varken, huisdier, met een levend gewicht van 30 kg of minder, of met een geslacht gewicht van 20 kg of minder;
f. schapen : schapen, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;
g. geiten : geiten, huisdieren, waarvan het levend gewicht gelijk is aan of hoger is dan 12 kg, dan wel het geslacht gewicht met kop gelijk is aan of hoger is dan 6,5 kg, dan wel het geslacht gewicht zonder kop gelijk is aan of hoger is dan 6,0 kg;
h. dieren : runderen, kalveren, varkens, schapen en geiten;
i. vee-eenheid : rekenfactor ter bepaling van de heffingsvrije voet, als bedoeld in .
1.
De ondernemer, die in het jaar 2006 één of meer dieren slacht of doet slachten, is ten behoeve van het Fonds voedselveiligheid vee- en vleessector over die dieren per dier en per diersoort een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:
2.
De ondernemer is de heffing als bedoeld in het eerste lid, niet verschuldigd voor zover de af te dragen heffing het bedrag van € 4.000,-- niet overschrijdt.
3.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden in het geval het varkens, geiten en schapen betreft, respectievelijk drie maanden in het geval het kalveren en runderen betreft.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 11-03-2007]
De heffing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, mag niet als zodanig worden doorberekend aan de leveranciers van slachtdieren.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 11-03-2007]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2006.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.
Zoetermeer, 26 oktober 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht