Verordening van het Productschap Dranken van 5 december 2005 houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting voor het jaar 2006 (Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2006)
Het bestuur van het Productschap Dranken heeft,
gelet op:
de artikelen 93 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 en artikel 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken; de navolgende verordening vastgesteld
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. grondstoffen: de in Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken gedefinieerde ethylalcohol uit landbouw-producten en distillaat uit landbouwproducten (Publicatieblad L 160, 12 juni 1989);
2. gedistilleerde dranken: zijnde een alcoholhoudende vloeistof:
1. bestemd voor menselijke consumptie;
2. met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten als vermeld in Bijlage III van Verordening (EEG) 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum-alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en
4. verkregen:
waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.
hetzij rechtstreeks door distillatie van natuurlijke gegiste producten, al dan niet in aanwezigheid van aroma's en/of door aftrekking van plantaardige stoffen en/of door toevoeging van aroma's, suikers of andere zoetstoffen, en/of van andere landbouwproducten, aan ethylalcohol uit landbouwproducten, en/of aan distillaat uit landbouwproducten en/of aan eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;
4. hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank met:
één of meer andere gedistilleerde dranken;
ethylalcohol of distillaat uit landbouw producten of eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG- verordening van 29 mei 1989;
één of meer alcoholische dranken;
één of meer dranken;
hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water;
3. zwak gedistilleerde drank: alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van minder dan 15 procent vol, behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is;
4. alcoholgehalte: het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een temperatuur van 20 graden C, uitgedrukt in volumeprocenten;
5. bereiden: iedere bewerking - met uitzondering van bottelen - waardoor uit grondstoffen een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank vervaardigd wordt of de samenstelling daarvan wijzigt;
6. bottelen: het afvullen van verpakkingen die bestemd zijn om aan de consument af te leveren met een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank;
7. ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
8. productschap: het Productschap Dranken;
9. commissie: d e Commissie voor gedistilleerd als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
10. secretaris: de secretaris van de Commissie voor gedistilleerd.
1.
Er is een Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die ten goede komen of kunnen komen van de gedistilleerdsector.
2.
De middelen van dit Fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
3.
Het Fonds wordt als een afzonderlijke hoofdfunctie opgevoerd in de begroting van het productschap en wordt beheerd door de Commissie voor gedistilleerd.
Artikel 3
De baten van het Fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden.
1.
De middelen van het Fonds zijn bestemd voor bijdragen ter financiering van met name de volgende activiteiten:
a. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de consumptie en de productie van gedistilleerde dranken en alcohol, het alcoholmisbruik en daarmee verband houdende werkzaamheden;
b. uitvoering van literatuurstudies, marktonderzoekingen, de begeleiding van milieuproblematiek en soortgelijke onderwerpen en projecten;
c. het produceren en verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord, verband houdende met het bovenstaande;
d. de bevordering van belangstelling voor en kennis van gedistilleerde dranken.
2.
De Commissie voor gedistilleerd beslist over de bestemming van de middelen van het Fonds.
1.
Aan degenen die een onderneming drijven waarin uit grondstoffen gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid die beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland, wordt een heffing van € 1,32 opgelegd per hectoliter ingeslagen grondstof, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.
2.
Aan degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken voor de eerste maal beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland, en bij wie deze producten niet reeds aan heffing onderhevig zijn krachtens lid 1, wordt een heffing van € 1,32 opgelegd per hectoliter in het verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing is eveneens verschuldigd voor degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid anders dan uit de grondstoffen en wel berekend per hl 100% vol. van de op deze wijze verkregen gedistilleerde dranken.
1.
De ondernemer is verplicht op grond van artikel 5 van de Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie Gedistilleerd 2006 de secretaris opgave te doen van de hoeveelheid van de per heffingsperiode bereide en in het verkeer gebrachte gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken. De secretaris draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van de aldus verkregen informatie.
2.
Oplegging van de heffing geschiedt door toezending door de secretaris van een heffingsaanslag conform de in artikel 5 van deze verordening vastgestelde heffing aan de ondernemer.
1.
Krachtens deze verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens voorzover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de betrokken belanghebbende:
slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;
niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden. Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben de secretaris en de overige leden van het personeel van het Productschap, alsmede met de controle op het financiële beheer van het Productschap belaste leden van het personeel van een door het bestuur aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt, voor zover het kennis nemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk is.
in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de Staat, andere publiekrechtelijk organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te stellen publiekrechtelijke instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens voortvloeit uit het doel van de registratie en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden door de verstrekking van deze gegevens niet onevenredig wordt geschaad.
2.
Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen, waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.
3.
De secretaris en de overige leden van het personeel van het secretariaat zijn met het oog op de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een ieder, met uitzondering van de accountants als genoemd in boek 9, titel 2 BW en de leden van vorenbedoeld accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde toestemming van de betrokken belanghebbende.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
2.
De Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2005 wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2006.
Schiedam, 5 december 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Onderwerp van de verordening
+ § 3. Heffingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht