Verordening d.d. 10 november 2010 van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Gedistilleerd Informatiecentrum voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2011)
Het bestuur van het Productschap Dranken,
Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 12 en 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;
Gezien het verzoek van de VIP, vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van gedistilleerde dranken en
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
besluit de navolgende verordening vast te stellen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. ondernemer : een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
b. onderneming : een onderneming waarin uit grondstoffen gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid, voor de eerste maal beschikbaar komen, dan wel worden bereid anders dan uit grondstoffen en beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland;
c. productschap : het Productschap Dranken;
d. bestuur : het bestuur van het Productschap Dranken;
e. commissie : een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, hier: de Commissie voor gedistilleerd ex artikel 5 lid 1 c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
f. secretaris : de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie.
Artikel 2
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2011 van overeenkomstige toepassing.
1.
Aan de ondernemers die op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 1, wordt voor het jaar 2011 een heffing opgelegd.
2.
Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van de sociaal economische ontwikkeling van de gedistilleerdsector door middel van voorlichting en professionalisering van werkenden en ondernemingen in de sector.
3.
De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op € 0,26 per hectoliter in het verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 6
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2011.
Den Haag, 10 november 2010
Namens het bestuur:
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht