Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 26 oktober 2005, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de MKB-sportdetailhandel voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2006)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Adviescommissie Sportdetailhandel;
Besluit
Artikel 1
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2006 van overeenkomstige toepassing.
1.
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven met één of meer verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel wordt uitgeoefend met een maximum van 15 verkoopplaatsen.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op ondernemers die uitsluitend:
a. de sportdetailhandel in de vorm van ambulante handel uitoefenen;
b. detailhandel in kampeerartikelen, gespecialiseerde sportartikelen, sportschoenen, wapensport, watersportartikelen, hengelsportartikel en of sportprijzen uitoefenen.
1.
Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 2, wordt voor het jaar 2006 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de collectieve promotie en professionalisering van de ondernemingen,
2.
De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal verkoopplaatsen waarin de sportdetailhandel wordt uitgeoefend en bedraagt:
a. voor de eerste verkoopplaats € 250,--;
b. voor elke volgende verkoopplaats € 125,--
1.
Aan de ondernemer die lid is van de Vereniging Mitex en over het jaar 2005 aan deze organisatie de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van 25% met een maximum van 50% van de aan deze organisatie betaalde contributie (excl. BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de genoemde vereniging verstrekte opgave blijkt dat de contributie is betaald.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekenend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan bet arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit,
3.
De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan en daarop door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel positief is beslist.
Artikel 6
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten, met uitzondering van het besluit voortvloeiende uit artikel 4, derde lid.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2006.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden bekend gemaakt.
Den Haag, 26 oktober 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht