Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 29 juni 2011, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing MKB-supermarkten voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffing MKB-supermarkten 2011)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie MKB-supermarkten;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
c. supermarktbedrijf: het aan particulieren verkopen van een grote verscheidenheid aan artikelen, bepaaldelijk van levensmiddelen middels zelfbediening;
d. MKB-supermarkten: ondernemingen met minimaal 1 en maximaal 10 verkoopplaatsen waarin het supermarktbedrijf wordt uitgeoefend en die onder de werkingssfeerbepaling van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het levensmiddelenbedrijf vallen;
e. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden.
f. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;
h. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
1.
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een MKB-supermarkt drijven.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op ondernemers die het supermarktbedrijf uitsluitend in de vorm van ambulante handel uitoefenen.
1.
Aan de ondernemers die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt voor het jaar 2011 een bestemmingsheffing opgelegd ter financiering van de activiteiten van de Commissie MKB-supermarkten. Doel van deze bestemmingsheffing is de verbetering van het imago van het zelfstandig ondernemerschap en de verbetering van het innovatieve vermogen van het MKB-supermarktbedrijf door middel van collectieve promotie en professionalisering van de werkenden en ondernemingen in de sector.
2.
De heffing bestaat uit:
a. een basisheffing van € 107 per onderneming, en
b. een filiaalheffing van € 28,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming waarin het MKB-supermarktbedrijf wordt uitgeoefend.
1.
Aan de ondernemer die lid is van het Vakcentrum en over het jaar 2010 aan deze organisatie de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van 30%. De aftrek bedraagt nooit meer dan 30% van de bestemmingsheffing met een maximum van 50% van de betaalde contributie (exclusief BTW) .
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechts bevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
3.
De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan en daarop door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel positief is beslist.
Artikel 6
Het besluit tot het opleggen van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 3, alsmede besluiten voortvloeiende uit artikel 4, eerste en tweede lid, en artikel 5 van deze verordening worden genomen door de voorzitter.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing MKB-supermarkten 2011.
Den Haag, 29 juni 2011
voorzitter a.i.
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De bestemmingsheffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht