Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis op 26 september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
in deze verordening wordt verstaan onder: Heffingsverordening 2003
Productschap : het Productschap Vis;
Kleinhandelaar : degene die als zodanig op grond van de heffing verschuldigd is;
Bestuur : het bestuur van het Productschap;
Voorzitter : de voorzitter van het Productschap;
Commissie detailhandel : de commissie ingesteld door het bestuur met als doel het adviseren over aangelegenheden betreffende de detailhandel.
1.
Een kleinhandelaar is jaarlijks aan het Productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van het onderzoekfonds kleinhandel.
2.
De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 15,50,-.
3.
Het bestuur stelt het bedrag, als bedoeld in het tweede lid, niet eerder vast dan nadat het de Commissie detailhandel heeft gehoord.
Artikel 3
De artikelen 11, 12, 15, 17 en 18 van de Heffingsverordening 2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
De bij of krachtens deze verordening gestelde regels binden, naast degene die een onderneming drijft waarvoor het Productschap is ingesteld, mede de bij deze ondernemingen werkzame personen, alsmede alle andere natuurlijke of rechtspersonen voor zover deze andere personen handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het Productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
1.
De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
2.
De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten aanzien van: -
het vaststellen van de heffing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening;-
de betaling, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening;-
het verstrekken van de gegevens, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening;-
het in rekening brengen van voorschotbedragen, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening.
3.
De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen of groepen van gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstelling of ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2 en 3 van deze verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
2.
De Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2002 wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffingsbedragen.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003.
Namens het bestuur van het Productschap
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht