Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 21 december 2006, houdende regels ter zake van de aan de ondernemers die de groothandel in groenten en fruit uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2007)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155),
Heeft na advies van de Commissie groenten en fruit de volgende verordening vastgesteld:
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt voorts verstaan onder:
1. voorzitter: de voorzitter van het Hoofd bedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
2. HBAG Commissie groenten en fruit: de op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ingestelde commissie groenten en fruit;
3. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen die gezamenlijk een onderneming drijven;
4. omzet: het bedrag van de bruto verkoopsom gemiddeld, hetzij over de kalenderjaren 2004 en 2005, hetzij over de boekjaren afgesloten in deze kalenderjaren, uitsluitend voor wat betreft de in Nederland geteelde groenten en fruit ongeacht de bestemming van deze producten. Indien de onderneming na 31 december 2005 onder de werkingssfeer van het hoofdbedrijfschap is komen te vallen, de bruto verkoopsom van het jaar waarin de onderneming onder de werkingssfeer is komen te vallen.
5. promotieactiviteiten: de door de HBAG Commissie groenten en fruit in het jaar 2007 te verrichten werkzaamheden verband houdende met de voorlichting over de Nederlandse groothandelaar onder andere ten behoeve van de afnemers in binnen- en buitenland.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemer die een onderneming drijft waarin de groothandel in groenten en fruit wordt uitgeoefend.
Artikel 3
Aan de ondernemers die in 2007 het bedrijf van de groothandel in groenten en fruit uitoefenen wordt ten behoeve van de te houden promotieactiviteiten een heffing opgelegd van:
nihil bij een omzet van minder dan   € 125.000
€ 25 bij een omzet van € 125.000 tot € 500.000
€ 50 bij een omzet van € 500.000 tot € 1.250.000
€ 75 bij een omzet van € 1.250.000 tot € 2.500.000
€ 100 bij een omzet van € 2.500.000 tot € 3.750.000
€ 125 bij een omzet van € 3.750.000 tot € 5.000.000
€ 175 bij een omzet van € 5.000.000 tot € 7.500.000
€ 225 bij een omzet van € 7.500.000 tot € 10.000.000
€ 300 bij een omzet van € 10.000.000 tot € 15.000.000
€ 400 bij een omzet van € 15.000.000 tot € 25.000.000
€ 500 bij een omzet van € 25.000.000 tot € 50.000.000
€ 550 bij een omzet van € 50.000.000 en meer.  
1.
De heffing wordt berekend op basis van de door de ondernemers op grond van artikel 3 lid 4 en artikel 6 van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 verstrekte gegevens.
2.
De artikelen 6, 8 en 9 van de Verordening heffing groenten en fruit 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
3.
Indien door het verstrekken van onjuiste omzetgegevens de heffing te laag is vastgesteld, trekt de voorzitter de heffingsbeschikking in en neemt een nieuwe beschikking.
1.
De ondernemer is verplicht de vastgestelde heffing binnen een maand na dagtekening van de heffingsbeschikking te betalen.
2.
Indien de ondernemer na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn de heffing niet of niet volledig heeft betaald, zendt de voorzitter de ondernemer een herinnering.
3.
Indien de ondernemer de heffing binnen twee weken na de dagtekening van de herinnering niet of niet volledig heeft betaald, maant de voorzitter de ondernemer schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen te betalen.
4.
Indien het derde lid wordt toegepast, brengt de voorzitter de ondernemer administratiekosten in rekening.
Artikel 6
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing promotieactiviteiten groothandel groenten en fruit 2007.
Aalsmeer, 21 december 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. De betaling van de opgelegde heffing
+ § 4. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht