Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 7 november 2012, houdende regels ter zake van de aan de ondernemers die het voeg bed rijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing voeg bedrijf 2013)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie voeg bedrijf;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
b. werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b. van het Handelsregisterbesluit 2008 die betrokken zijn bij de uitoefening van het voegbedrijf;
c. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het voegbedrijf wordt uitgeoefend.
1.
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening het voegbedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2013 een heffing opgelegd ten behoeve van opleidingen, behartiging branchebelangen, onderzoek, communicatie, instroombevordering en imagoverbetering.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid bedraagt voor iedere onderneming waarin het voegbedrijf wordt uitgeoefend:
a. € 100 voor ondernemingen met 0 of 1 werkzame personen;
b. € 150 voor ondernemingen met 2 tot 5 werkzame personen;
c. € 175 voor ondernemingen met 5 tot 10 werkzame personen;
d. € 200 voor ondernemingen met 10 tot 15 werkzame personen;
e. € 250 voor ondernemingen met 15 tot 20 werkzame personen;
f. € 300 voor ondernemingen met 20 tot 30 werkzame personen;
g. € 400 voor ondernemingen met 30 tot 60 werkzame personen;
h. € 600 voor ondernemingen met 60 of meer werkzame personen.
1
Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het voegbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 5
Vermindering als bedoeld in artikel 4 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Een aanvraag wordt binnen 6 weken nadat de heffing is opgelegd bij de voorzitter ingediend.
Artikel 7
De voorzitter neemt de besluiten op grond van de artikelen 3 en 4.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing voegbedrijf 2013.
Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 november 2012
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vermindering van heffing
+ § 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht