Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de runder- en kalversector voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2006)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-04-2007]
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005 bijlage III van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003
a. afzetbevorderingsfonds : fonds als bedoeld in ;
b. gezondheidszorgfonds : fonds als bedoeld in ;
c. kwaliteitsverbeteringsfonds : fonds als bedoeld in ;
d. blank kalf : kalf dat op het SKV-certificaat niet als rosé-kalf of startkalf staat vermeld, dan wel een kalf dat is geclassificeerd in de kleurklasse 1 tot en met 10 als bedoeld in , dan wel een kalf dat hoofdzakelijk met melk of een rnelkvervangend preparaat wordt gevoederd.
1.
De ondernemer die in het jaar 2006 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 0,46 per rund, waarvan
€ 0,20 voor het afzetbevorderingsfonds,
€ 0,10 voor het gezondheidszorgfonds, en
€ 0,16 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds is bestemd.
b. € 0,39 per kalf, waarvan
€ 0,23 voor het afzetbevorderingsfonds,
€ 0,11 voor het gezondheidszorgfonds, en
€ 0,05 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds is bestemd.
c. € 0,69 per kalf waarvan niet ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat het een blank kalf betreft, waarvan
€ 0,23 voor het afzetbevorderingsfonds,
€ 0,11 voor het gezondheidszorgfonds, en
€ 0,35 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds is bestemd.
d. € 0,23 per jong kalf, waarvan
€ 0,07 voor het afzetbevorderingsfonds,
€ 0,11 voor het gezondheidszorgfonds, en
€ 0,05 voor het kwaliteitsverbeteringfonds is
is bestemd.
3.
Van de in het tweede lid, onder a, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,10 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.
4.
Van de in het tweede lid, onder b en c, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,13 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.
5.
Van de in het tweede lid, onder c, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,03 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 22-04-2007]
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren
a. in het handelsverkeer brengt, dan wel
b. naar derde landen uitvoert, dan wel
c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 22-04-2007]
De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan drie maanden;
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan drie maanden.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 22-04-2007]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2006.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.
Zoetermeer, 26 oktober 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht