Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 27 oktober 2010, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen ten behoeve van de schapen- en geitensector voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 95 en 126 de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 over en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005 artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005
a. fonds afzetbevordering : fonds als bedoeld in ;
b. fonds gezondheidszorg : fonds als bedoeld in ;
c. fonds kwaliteitsverbetering : fonds als bedoeld in .
1.
De ondernemer die in het jaar 2011 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 0,43 per schaap, waarvan
€ 0,02 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,37 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,04 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.
b. € 0,35 per geit, waarvan
€ 0,23 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,12 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.
c. € 0,10 per jonge geit, waarvan
€ 0,08 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,02 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.
3.
Van de in het tweede lid, onder a, bedoelde heffing ten behoeve van het fonds afzetbevordering mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.
Artikel 3
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren
a. in het handelsverkeer brengt, dan wel
b. naar derde landen uitvoert, dan wel
c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts)persoon in Nederland plaatsvindt.
Artikel 4
De heffing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet verschuldigd voor een dief ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan drie maanden;
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan drie maanden.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2011.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.
Zoetermeer, 27 oktober 2010
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht