Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009, houdende vaststelling van bestemmingsheffingen ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2010)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 over maar verstaat in afwijking van respectievelijk artikel 1, onder 7 en onder 12, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, onder:
1. varken : varken, ongeacht geslacht, leeftijd of gewicht;
2. kalf : rund, jonger dan 1 jaar.
Artikel 2
De ondernemer die in het jaar 2010 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een bijzondere heffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Veeziektenfonds PVV 2007 verschuldigd ten bedrage van:
a. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
b. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
c. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]
d. € 0,02 per varken ten behoeve van de rekening-IV-Ziekte van Aujeszky.
Artikel 3
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren
a. in het handelsverkeer brengt, dan wel
b. naar derde, landen uitvoert, dan wel
c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.
Artikel 4
De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:-
twee maanden, in het geval het betreft varkens;-
drie maanden, in het geval het betreft kalveren en runderen.
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:-
twee maanden, in het geval het betreft varkens;-
drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
Artikel 6
Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2010.
2.
Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 2, onderdelen a, b en c, in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.
3.
Artikel 2, onderdelen a, b en c, treden in werking op een door het bestuur bij besluit nader te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden bepaald.
Zoetermeer, 28 oktober 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht