Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 19 december 2013, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE voor het jaar 2014 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds salmonellamaatregelen (PPE) 2014)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat daarnaast onder Veeziektenfonds PPE: het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Veeziektenfonds (PPE) 2011.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2014 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede en derde lid bepaalde tarief.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee voor vleesrassen kippen € 0,00 per ingelegd broedei.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee voor vleesrassen kippen € 0,00 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot moederdieren of grootmoederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2014 geplaatste eendagskuikens.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt ingeval van opfokmoederdieren of opfokgrootmoederdieren voor vleesrassen kippen € 0,00 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden moederdieren voor vleesrassen kippen tegen een tarief van € 0,00 per moederdier.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:
a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of
c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.
Artikel 5
De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 geplaatste vleeskuikens tegen een tarief van € 0,00 per geplaatst vleeskuiken.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2014 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:
a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00 per ingelegd broedei.
b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot moederdieren, grootmoederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2014 geplaatste eendagskuikens.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00 per eendagskuiken.
b. voor legrassen kippen ingeval van opfokgrootmoederdieren € 0,00 per eendagskuiken.
c. voor legrassen kippen ingeval van opfokmoederdieren € 0,00516 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden moederdieren tegen een tarief van € 0,12818 per moederdier.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:
a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of
c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 geplaatste legkippen.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
a. voor legkippen in kooien € 0,07047 per legkip;
b. voor scharrelkippen € 0,0709 per legkip;
c. voor vrije uitloopkippen € 0,071 per legkip;
d. voor biologische kippen € 0,07157 per legkip.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid is gedurende de gehele productieperiode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt, onderscheidenlijk, indien de legkippen na deze leeftijd als zodanig zijn ontvangen, zodra zij zijn ontvangen.
1.
De ondernemer die moederdieren voor vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden moederdieren tegen een tarief van € 0,00 per moederdier.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:
a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of
c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.
Artikel 11
De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 geplaatste vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,00 per geplaatste vleeskalkoen.
Artikel 12
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 13
Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds salmonellamaatregelen (PPE) 2014.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.
Zoetermeer, 19 december 2013
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Pluimveevleessector
+ 3. Legsector
+ 4. Kalkoensector
+ 5. Overige bepalingen
+ 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht