Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen op schapen en geiten ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2012 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2012)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
artikel 3, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie dieren artikel 2, eerste lid, van de Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007 artikel 21, vierde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's
a. UBN : uniek bedrijfsnummer als bedoeld in (Stcrt. 2004, 242);
b. Veeziektenfonds PVV : het fonds als bedoeld in ;
c. peildatum : 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarover de heffing wordt opgelegd;
d. erkend verzamelcentrum : een door de minister overeenkomstig (Stcrt. 2005, 120), erkend verzamelcentrum;
e. erkende slachterij : een door de Voedsel en Waren Autoriteit erkende slachterij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede en derde lid, van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139).
1.
Deze verordening neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 . In afwijking hiervan wordt verstaan onder:
2.
Voorts wordt in deze verordening verstaan onder:
1.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2012 een vaste heffing van € 25,- verschuldigd, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen of meer dan 25 geiten houdt.
2.
De ondernemer die op de peildatum meer dan 25 schapen én meer dan 25 geiten houdt, is slechts éénmaal de vaste heffing als bedoeld in het eerste lid verschuldigd.
1.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2012 een variabele heffing verschuldigd van € 0,70 per schaap, over het door hem op de peildatum gehouden aantal schapen, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen houdt.
2.
De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2012 een variabele heffing verschuldigd van € 0,70 per geit, over het door hem op de peildatum gehouden aantal geiten, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 geiten houdt.
1.
De heffing als bedoeld in de artikelen 2 en 3, is door de ondernemer verschuldigd per aan hem toegewezen UBN.
2.
Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is niet van toepassing op de ondernemer aan wie een UBN is toegewezen ter zake van een erkend verzamelcentrum en evenmin op de ondernemer die een erkende slachterij drijft.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2012.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.
Zoetermeer, 26 oktober 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht