Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleesindustrie voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2010)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2012]
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2010 en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2003 artikel 1 van de Verordening O & O fonds vleesindustrie (PVV) 2003
a. fonds sociale aangelegenheden : fonds als bedoeld in ;
b. O & O fonds : fonds als bedoeld in ;
c. f.t.e. : fulltime-equivalent van de werknemer waarbij de fulltime-equivalent gemiddeld 36 uur per week bedraagt;
d. werknemer : eenieder die werkzaam is in een onderneming in de vleesindustrie, waaronder begrepen:
    - eenieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de onderneming in stand houdt;
    - alsmede eenieder die als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht of inleenkracht werkzaam is in de onderneming.
1.
De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleesindustrie wordt uitgeoefend is voor het kalenderjaar 2010 op basis van het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in f.t.e., dat in 2009 in de onderneming werkzaam was een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 18,87 per f.t.e., waarvan € 10,00 voor het fonds sociale aangelegenheden is bestemd en € 8,87 voor het O&O fonds is bestemd.
3.
De ondernemer die na 1 januari 2010 heeft aangevangen een onderneming te drijven als bedoeld in het eerste lid, is een heffing verschuldigd overeenkomstig het tweede lid gebaseerd op 4 f.t.e.
4.
De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2009, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
1.
Aan de ondernemer, die voor het jaar 2010 contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een volgens het vierde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat de ondernemer aan heffingen is verschuldigd op grond van deze verordening.
2.
De in het eerste lid bedoelde aftrek beloopt 40% van het bedrag dat de ondernemer als contributie voor het jaar 2010 aan de betreffende ondernemersorganisatie heeft betaald tot ten hoogste 40% van het bedrag dat de ondernemer aan heffingen is verschuldigd op grond van deze verordening.
3.
Indien de ondernemer, naast de aftrek als bedoeld in het eerste lid, op grond van een andere heffingsverordening van het productschap aanspraak maakt op aftrek in verband met betaalde contributie als lid of indirect lid van een overeenkomstig het vierde lid aangewezen ondernemersorganisatie, dan kan de som hiervan niet meer bedragen dan 50% van de contributie die door de ondernemer aan de aangewezen ondernemersorganisatie voor het jaar 2010 is betaald.
4.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2012]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2010.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Zoetermeer, 14 december 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht