Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 30 oktober 2013, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleesindustrie voor het jaar 2014 (Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2014)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2014 en verstaat voorts onder: artikel 1, vierde lid, van de Verordening fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2012 artikel 1, vierde lid, van de Verordening O & O-fonds vleesindustrie (PVV) 2012
a. fonds sociale aangelegenheden : fonds als bedoeld in ;
b. O & O-fonds : fonds als bedoeld in ;
c. f.t.e. : fulltime-equivalent van de werknemer waarbij de fulltime-equivalent gemiddeld 36 uur per week bedraagt;
d. werknemer : eenieder die werkzaam is in een onderneming in de vleesindustrie, waaronder begrepen:
- eenieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de onderneming in stand houdt;
- alsmede eenieder die als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht of inleenkracht werkzaam is in de onderneming.
1.
De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleesindustrie wordt uitgeoefend is voor het kalenderjaar 2014 op basis van het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in f.t.e., dat in 2013 in de onderneming werkzaam was een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 18,87 per f.t.e., waarvan € 10,00 voor het fonds sociale aangelegenheden is bestemd en € 8,87 voor het O & O-fonds is bestemd.
3.
De ondernemer die na 1 januari 2014 heeft aangevangen een onderneming te drijven als bedoeld in het eerste lid, is een heffing verschuldigd overeenkomstig het tweede lid gebaseerd op 4 f.t.e.
4.
De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2013, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
Artikel 3
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2014.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.
Zoetermeer, 30 oktober 2013
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht